Flipped classroom informationssökning OSB150 VT 2017

Välkomna hit till en variant på föreläsning vi testar för tredje gången på kursen OSB150, sjuksköterskeprogrammet. Det hela går ut på att ni här, via webben, får en genomgång kring ett antal bra saker att ha med sig när det ska sökas vetenskapliga artiklar. Sedan ses vi direkt på workshop där ni söker fram de artiklar ni behöver för den aktuella uppgiften. Vi finns med som stöd, vi svarar på frågor och hjälper er framåt.

Materialet nedan jobbar ni er igenom innan vi ses 7 februari!

Då kör vi!

I kurs-pm står följande under "Examinerande seminarium"

Seminariet bygger på beskrivningar av händelser/ansvarsfall som har riskerat patientsäkerheten eller lett till vårdskador i samband med läkemedelshantering. Ni arbetar i grupp (för gruppindelning, se Disco). Varje grupp tilldelas ett ansvarsfall (se Disco) som bearbetas enligt instruktion (se kurs-pm). Gruppen skall även söka fram och granska två vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i patientsäkerhet. Artiklarna ska granskas enligt mall som läggs ut på Disco. Vid redovisningen kommer två studenter från varje grupp att tillsammans redogöra vid tvärgruppsseminarium.

Allt så - två artiklar - patientsäkerthet

Cinahl är databasen som är bäst lämpad för detta tillfälle. Självklart går det bra med Bibliotekets sök och Google Scholar men träna er gärna i Cinahl! Då har ni mycket vunnet inför c-uppsatssökandet också. Länken nedan går till en norsk film på You Tube som på ett bra sätt beskriver en Cinahlsökning hela vägen fram till fulltext. I minut 4 är det aningen specifikt för det norska biblioteket, hos oss är det getthis@högskolanväst du klickar på och artikelbeställning görs på lite annat sätt hos oss. Höj ljudet, även på datorn - vi har förstått att det kan vara lite lågt!

Men att söka är ju inte alltid så enkelt, det kanske en del av er minns från kursen VFF100 i termin 2. Det första många fastnar på är vilka ord en ska söka på. Lite tips finns i guiden Omvårdnad. Vi kommer också hjälpa er med ord på workshopen!

Sen är det ju inte så att uppgiften är klar bara för att ni sökt fram de artiklar ni behöver. Vår kollega Margareta har gjort en film (3.57 min) som beskriver hur ni kan angripa texten. Det är antagligen lite repetition för er då ni redan är i termin fyra, men det skadar aldrig att kolla på den. Den här filmen är också informativ när det gäller att avgöra om en artikel är något att ha eller inte, utifrån det du vill fokusera!

Så där! 7 februari ses vi klockan 12.30-14. Förslagsvis delar ni upp er i salarna utifrån följande: Patientfall 1 går till B210 - Patientfall 2 går till H209 och ni med Patientfall 3 träffas i J117.

Frågor och funderingar inför workshopen kan ni skicka till jessica.thorn@hv.se

Väl mött!

Created By
Jessica Thorn
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.