Flipped classroom informationssökning OSB150 HT 2017

Välkomna hit till en variant på föreläsning vi nu kör för fjärde gången i OSB150, sjuksköterskeprogrammet. Det hela går ut på att ni här, via webben, får en genomgång kring ett antal bra saker att ha med sig när det ska sökas vetenskapliga artiklar. Sedan ses vi direkt på workshop där ni söker fram de artiklar ni behöver för den aktuella uppgiften. Vi bibliotekarier finns med som stöd, vi svarar på frågor och hjälper er framåt under workshopen

Materialet nedan jobbar ni er igenom innan vi ses 10 september!

Då kör vi!

I kurs-pm står följande under "Examinerande seminarium"

Seminariet bygger på beskrivningar av händelser/ansvarsfall som har riskerat patientsäkerheten eller lett till vårdskador i samband med läkemedelshantering. Ni arbetar i grupp. Varje grupp tilldelas ett ansvarsfall som bearbetas enligt instruktion (se kurs-pm). Gruppen skall söka fram och granska två vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i patientsäkerhet. Artiklarna ska granskas enligt mall som läggs ut på Disco. Vid redovisningen kommer två studenter från varje grupp att tillsammans redogöra vid tvärgruppsseminarium. Grupper och patientfall kommer i Disco 12/9!

Allt så - två artiklar - patientsäkerthet

Cinahl är databasen som är bäst lämpad för detta. Självklart går det bra med Bibliotekets sök och Google Scholar men träna er gärna i Cinahl! Då har ni mycket vunnet inför c-uppsatssökandet också. Länken nedan går till en norsk film på You Tube som på ett bra sätt beskriver en Cinahlsökning hela vägen fram till fulltext. I minut 4 är det aningen specifikt för det norska biblioteket, hos oss är det Get from University West du klickar på och artikelbeställning görs på lite annat sätt hos oss. Höj ljudet - vi har förstått att det kan vara lite lågt!

Men att söka är ju inte alltid så enkelt, det kanske en del av er minns från kursen VFF100 i termin 2. Det första många fastnar på är vilka ord ni ska söka på. Lite tips finns i guiden Omvårdnad. Vi kommer också hjälpa er med ord på workshopen!

Sen är det ju inte så att uppgiften är klar bara för att ni sökt fram de artiklar ni behöver. Vår kollega Margareta har gjort en film (3.57 min) som beskriver hur ni kan angripa texten. Det är antagligen lite repetition för er då ni redan är i termin fyra, men det skadar aldrig att kolla på den. Den här filmen är också informativ när det gäller att avgöra om en artikel är något att ha eller inte, utifrån det ni vill och behöver fokusera!

Så där! 19 september ses vi klockan 12.30-14. Vi återkommer innan med förslag på vilka salar respektive grupp jobbar i. För att minska kaoset om alla skulle vilja vara i samma :)

Ni har ytterligare en uppgift där det behövs vetenskapliga artiklar. Det handlar om den individuella kliniska examinationen. En vårdplan ska upprättas och till den skall du söka två omvårdnadsvetenskapliga artiklar som du kan relatera till ditt valda omvårdnadsproblem/patientens upplevelse av att leva med en sjukdom och/eller till din valda patients tillstånd. De vetenskapliga artiklarna skall granskas enligt mallarna på Disco. Se mer information om detta i kurs-pm! Finns tid över efter gruppuppgiften så gå lös på denna uppgift!

Frågor och funderingar kring workshopens upplägg kan ni skicka till jessica.thorn@hv.se

Väl mött!

Created By
Jessica Thorn
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.