Loading

Motorferdsel i utmark

Hva menes med motorferdsel i utmark?

Motorferdsel i utmark omfatter bruk av motorkjøretøy (som bil, ATV og skuter) på barmark og snø, båt, helikopter med mer. Snøskuterløyper for rekreasjonskjøring kan fastsettes etter det samme regelverket.

Hva er utmark?

Utmark er det man definerer som udyrket mark. Det kan for eksempel være skog, myr og fjell - og er alt som ikke regnes som innmark. Innmark omfatter dyrket jord som åker, eng og hage, men også arealer som hustomt og næringsarealer.

Motorferdsel i utmark er forbudt!

Motorferdsel i utmark er strengt regulert og i utgangspunktet forbudt. Årsaken til dette er hensynet til naturen, reindriften og friluftslivet på ski og til fots. Likevel kan det helt unntaksvis åpnes for bruk av motoriserte kjøretøy i utmark.

Kommunenes ansvar

Det er kommunene som har ansvaret for at regelverket som regulerer motorferdsel følges i egen kommune. Kommunene har også ansvaret med å veilede innbyggerne om det gjeldende regelverket. Om man ønsker å benytte motoriserte kjøretøy i utmark må man søke om kommunen om tillatelse. Det er kommunen som behandler søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og på vassdrag. Fylkesmannen behandler eventuelle klager på kommunale vedtak. Dersom det finnes tilbud om leiekjøring i et område skal dette benyttes.

Statsforvalterens rolle
  • Statsforvalteren har i oppgave å veilede kommunene om gjeldende regelverk for motorferdsel i utmark
  • Statsforvalteren er klageorgan for kommunale vedtak etter regelverket om motorferdsel
  • Statsforvalteren har også myndighet til å overprøve kommunale vedtak etter eget tiltak.
  • Statsforvalteren kan også gjennomføre lovlighetskontroll av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag, ut fra lovens formål § 1 om «....å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen...»
Særlige behov

Som vi har skrevet tidligere har regelverket unntaksbestemmelser. Disse er strengt regulert og følgende vilkår gjelder:

  • søkeren må påvise et særlig behov
  • behovet må ikke knytte seg til turkjøring
  • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
  • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

Alle vilkårene må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis.

Det bør stilles krav om kjørebøker, kart over traseén, navn på søker, registreringsnummer på kjørtetøy, og oversikt over antall turer som er innvilget.

Snøskuterløyper

Kommunen kan fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter. Det skal da tas hensyn til støy fra løype til boliger og hytter. Friluftsliv og naturmangfold skal også kartlegges. I tillegg skal kommunen vurdere sikkerhet, og ta hensyn til landskap, reindrift og eventuelle kulturminner.

Det er utarbeidet gode veiledere for kommunens saksbehandling knyttet til snøskuterløyper (veiledere om støy, friluftsliv og naturmangfold). Kommunen må sørge for høring av innbyggere og interessegrupper før snøskuterløyper vedtas. Videre må grunneier gi samtykke til plassering av evevntuelle løyper.

Bestemmelser skal fatsettes i forskrifter for løypene, blant annet fartsgrenser, kjøretider og brukerbetaling.

Lenker:
Veiledere

Foto: Anne Sundet Tangen, Øystein Lorentsen og Statsforvalteren i Trøndelag

Created By
Robert Morberg
Appreciate