قالب گردشگري اميرحسين مزيناني

درباره ما

روستا لنگر در ٤٠ كيلومتري شمال نزديك شهر فلان و داراي اب و هواي بسيار خوش و مطبوع ميباشد كه نظير آن در كمتر جايي ديده شده است

جست و جوي روستا در گوگل

گالري

روستا لنگر داراي ميوه جات و سبزيجات و شالي هاي بسيار زيبا و متنوعي است

از اين پس ميتوانيد نظرات و پيشنهادات خود را با شماره تماس ٠٩٢١٣٠١٠٧٤٧ در ارتباط بگذاريد

Created By
Amir Mazinani
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.