Ne dersek o... bir danışmanlık öyküsü

Yıllar önce çalıştığım ajanslardan birinde patronum bir hikaye anlatmıştı. Adamın biri son model spor arabası ile giderken aniden durarak arabasından iner ve koyunlarını otlatan çobana yaklaşır. "Merhaba" der çobana. "Sana bir bakışta kaç koyunun olduğunu söylersem bana bir koyununu verir misin?" diye sorar adam. Çoban da şaşırmış bir şekilde "Tamam" der. Adam "Burada tam 278 koyun var." der. Çoban adamın bu kadar kesin bir şekilde koyunlarının sayısını bilmiş olmasına şaşırır ve "Vallahi doğru" der. Adam gülerek bir koyunu iterek arabasına götürmeye çalışırken çoban arkasından seslenir. "Peki ben senin ne iş yaptığını bilirsem bana koyunumu geri verir misin?" Adam da "peki" der. Çoban adama "Sen danışmansın" der. Adam şaşırır. "Nasıl anladın?" Çoban güler; "Bir; ben çağırmadan geldin. İki; benim bildiğim şeyi bana söyledin. Üç; bunun için bir ücret aldın. Şimdi köpeğimi geri alabilir miyim?"

Türkiye'de iş dünyasında

Credits:

Created with images by Anna Woźniak - "1 st EU- Eastern Partnership FORUM, 23 March 2012, Tbilisi, autor: Anna Woźniak"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.