Back to the Jungle From ROC Rivor to roc rivor

Mijn groepje en ik hebben de opdracht gekregen om een feest te organiseren voor café De Merckt in Tiel, in naam van ROC Rivor. Het moet teruggekoppeld worden aan een goed doel en wij hebben het doel stichting Vlinders benaderd.

'Stichting Vlinders zet zich in voor alle kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen'

Eigenaren van Stichting Vlinders

Voorbereidingen treffen!

Promotiematerialen

Credits:

Created with images by _paVan_ - "Jungle Safari" • SHAWSHANK61 - "butterfly white black"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.