Hur gör djur? När de hamnar i en ugn!

Hur reagerar ett djur när det hamnar i ugnen? Har länge funderat på den fråga och jag har inget svar idag. Frågan är om jag kommer finna ett svar eller om frågan kommer bli obesvarad.

Gottigt

Hockey

Härligt

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.