Socialpsykologi "Mennesket i gruppen"

Inden for det psykologiske område er der typisk fokus på det enkelte individ og dets tanker, følelser, adfærd og lignende. Men socialpsykologien ser på individet som en del af en gruppe og dermed det indbyrdes forhold, der er mellem individet og gruppen.

Credits:

Created with images by Satterwhite.B - "Group"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.