ลำปาง สานฝันม้าคืนถิ่น

คืนวันศุกร์ที่ 9 ธค เวลา 23.00 น. : ออกเดินทาง

เสาร์ เช้า : วัดปู่ผาแดง Unseen Thailand
เสาร์ บ่าย: อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน

เล่นน้ำ

กินไข่

ไปนอนเต๊นท์

ออนเซ็นเอย
เสาร์ค่ำ : ปิ้งย่าง+สุกี้
อาทิตย์เช้า: รับแสงแรก จิบกาแฟ ชมไอหมอก
อาทิตย์สายๆ: ไร่ผดุงธรรม แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน
หลานเจ้าของไร่ ใสๆ วัยรุ่นชอบ
อาทิตย์กลางวัน: ไหว้พระธาตุลำปางหลวง กินข้าวในเมือง
อาทิตย์บ่ายแก่ๆ: แม่เมาะ
อาทิตย์ค่ำ: กาดกองต้า
อาทิตย์กลางคืน: นอนบ้านบราว

จันทร์สายๆ : กลับกทม.คาฟ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.