Американски колеж в София онлайн галерия от снимки

първи учебен ден
15/09/2016: традиционна снимка на цялото училище пред "Острандър Хол"
есен в колежа
урок по салса за учениците в 8.клас
изложение на предметите в ЗИП програмата

Изложение на извънкласните дейности

клуб по модерни танци

волейболен отбор

клуб по драма

ансамбъл по народни танци

баскетболен отбор

Група по акапелно пеене

ден за занимания по блокове
упражнение по химия

Фестивал на природните науки

час по математика
закуска в чест на пълните отличници
Нашите ученици са посланици на училището във и извън класната стая. Те споделят ценностите на Американския колеж в София: уважение, почтеност, отговорност.
посещение на ученици от 58. ОУ в Американския колеж в София, ноември 2016г.
урок по география за учениците на 58. ОУ
ученически проекти в полза на обществото: лекция по първа помощ
Хелоуин, октомври 2016г.

Коледен концерт 2016: откъс от училищния мюзикъл FAME

коледно празненство за ученици
зима в колежа

Пространства за отдих и хранене

изложение на колежи и университети
мартенска лудост
пролет в колежа

Класически концерт: хор на Американския колеж в София

30% чуждестранни преподаватели
ученически вестник College Life
срещи на випуските
последен учебен ден за 12. клас
проект за нов учебен център
часове на открито
дипломиране
фестивал на изкуствата, юни 2016г.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.