Clavichord Stein 18e eeuw

Clavichord Stein

Duitsland ± 1750, C - d'''

€ 2900,-

Een eenvoudig goed spelend en klinkend clavichord, gemaakt naar Stein.

De beroemde clavichordbouwer Stein, die onder andere instrumenten voor Mozart heeft gemaakt, heeft ook een aantal eenvoudige reisclavichorden gemaakt, met 1 snaar per toets.

Dit instrument is nog verder vereenvoudigd, vooral in het uiterlijk. Hierdoor ontstaat een instrument dat voor iedereen betaalbaar kan zijn, makkelijk te stemmen is in elke stemming en verder geen onderhoud nodig heeft.

Als u vragen heeft over maatwerk oplossingen, bestelling en vervoer:

Created By
D.J. Verwolf
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.