Loading

Jordvern

Å ivareta jordvernet – dyrka og dyrkbar mark for at generasjonene etter oss skal ha mulighet til å produsere mat for seg selv og andre.

Fotosyntesen er grunnlaget for alt liv

Nytt verdensbilde fram mot 2050

Matsikkerhet og beredskap - er vi forberedt på tøffere tider?
Denne behøver en forklarende billedtekst

Befolkningsvekst

50 prosent økning i matvareproduksjonen til 2030 100 prosent økning av matvareproduksjonen i 2050
Norge: * 1 mill flere innbyggere i 2030 * Krever 20 prosent økning av matvare - produksjonen

Dyrka jord - Norges viktigste ressurs

10 millioner dekar dyrka jord i Norge, og 1,6 millioner dekar i Trøndelag.
10 millioner dekar dyrka jord i Norge - 1,6 millioner dekar i Trøndelag

Plan - og bygningsloven

§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven .. sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Jordlova

§ 1. Føremål Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.
§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Nasjonal jordvernstrategi

Enstemmig vedtatt av Stortinget 08.12.2015:

Stortinget fastsetter det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til 4 000 dekar. Stortinget ber regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020.

Enstemmig næringskomite i sin innstilling til Stortinget:

«Komiteen mener at planmyndighet kan være mer restriktiv når det gjelder bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka og dyrkbar jord.»

2018 – Regjeringens oppdatering av Nasjonal jordvernstrategi (Prop 1S (2018-2019) vedlegg 1 – det innskjerpede jordvernet videreføres. Opsjoner og landbrukets egen byggevirksomhet utredes.

Det kommer alltid nye viktige samfunnsinteresser

"det er bare ei tomt" - "søsteren min ønsker å flytte heim" - " familien til sønnen behøver tomt"

Hva skjer når dette foregår i hver generasjon?

FAKTA:

Størst trykk rundt Trondheim og regionale sentra.

30 prosent av plansakene fra Melhus, Malvik, Stjørdal og Trondheim.

42 prosent av innbyggerne bor i Trondheim og 71 prosent av innbyggerne bor i aksen Orkdal-Trondheim-Steinkjer.

Størst vekst Orkdal-Trondheim-Levanger og kommuner på kysten.

Dyrka og dyrkbar jord er en nasjonal interesse

Ta plangrep i kommuneplanens arealdel

Planlegg ut fra reelt behov

Fortett, transformer, omform

Utvikle byen/tettstedet innover

Sikre klare og langsiktige grenser

Vurder alternativer til jordbruksareal

Unngå dispensasjoner som undergraver plangrepet

Ta styringa, ta plangrep og stå i dem!

En klump jord - En klump jord er en helligdom på like fot med Stonehenge, Keopspyramiden, Milanos katedral og Taj Mahal. En klump jord vi ikke har drept og strødd for ørkenvinder, har et fruktbart mørke, tett av liv, verdifullere enn børsen i New York, London og Tokyo.

Harald Sverdrup

Created By
Torill Ellingsen
Appreciate