Service Business and Marketing segmentation and Marketing workshops

Tämä versio olisi opetussuunnitelman mukainen sisältö hyväksyttäväksi opettajille. Muokkaan kurssiohjelman vastaavaan formaattiin. Opiskelijoilla on koko sisältö tiedossa jo ennen kurssin alkamista.

  • Oppitunteja 4* 2 ja alustava jaoittelu seuraavanlaisesti:
  • Ensimmäinen oppitunti. Varataan hetki aikaa tutustumiseen ja otetaan valokuvien kautta esittely päivän fiiliksen mukaan.
  • Markkinoinnin historia lyhyesti. Mitä on markkinointi, miksi markkinoidaan ja Marketing planning process esittely. Aloitetaan tunti henkilökohtaisella post-it aivoriihihellä "Mitä on markkinointi", vastauksista kootaan ryhmän yhteinen prosessi- malli. (Oletuksenani on, että markkinointi koetaan paljon mainonnan kautta. Haluaisin konkreettisesti osoittaa kuinka paljon muuta tapahtuu ennen sitä.)
  • Kuljetaan Marketing planning process läpi kohta- kohdalta ja jokaisessa vaiheessa on oma Post-it aivoriihi. Tämä dokumentoidaan ja tästä tulee markkinoinnin malli. Tarvittaessa palataan tähän, laajennetaan tai muokataan.

Flipped Clasroom- ajatukselle, jokaiselle oppitunnille tehdään ennakkotehtävä, luetaan artikkeli tai katsotaan video. Ehdotuksen tuntien rakenteesta teen joustavalla minuuttiaikataululla. Ensimmäisenä ennakkotehtävänä on lukea artikkeli (??) tai katsoa Kotlerin video (onko 38 min liian pitkä)

History of Marketing is at 5-15 min. Most interesting part of modern marketing at 15-43 min, please watch and learn.

Toinen oppitunti. Segmentointi - miksi segmentoidaan, miten segmentoidaan ja sama käytännössä. Segmentointi harjoitellaan pelikorttien avulla. "Kuinka moneen ryhmää voidaan kortit segmentoida- sergemtointiperusteet?" B to B segmentointi?

Harjoitustehtävänä ryhmissä (4-5 hlö) segmentointi esim. pankkipalvelut, kivennäisvedet, kuntosaliasiakkaat, lounasravintola. Jokaiselle ryhmällä on läjä pelikortteja, joista he muodostavat, nimeävät, personoivat ja perustelevat tavoitesegmenttinsä. Esittely ja Purku tapahtuu näyttelykävelynä, jossa ryhmät jaetaan uudestaan esim. 4x4, 5x5 ja jokainen alkupeäisen ryhmän edustaja esittelee heidän tuotoksen.

Ennakkotehtävänä tutustua SlideShare materiaaleihin ja katsoa segmentointi aiheinen Slideshow tai lukea artikkeli??

Oppitunti kolme MARKETING MIX

Ennakkotehtävänä on ottaa kännykällä/ kameralla 3 kuvaa jotka kuvastavat mielestään markkinointia. Nimetä ja liittää ne annetulle alustalle:

Sekä katsoa video tai lukea artikkeli

Tunnin tehtävänä on valita kuvista joku muu kuin oma kuva: tunnistaa, määritellä, keksiä ja perustella 7 Marketing Mix elementtiä. Samalla palautetaan mieleen edellisen tunnin segmetit ja mietitään kenelle tuotteita markkinoidaan.

Neljännen tunnin ohjelma on minulla vielä avoinna. Yhtenä vaihtoehtona on jatkaa 7P kanssa ja syventää tietoa yksittäisistä osa-alueista, jolloin kolmannen tunnin teoria jaettaisiin kahteen osaan.

Mielelläni käsittelisin Brändejä, niiden merkitystä tai palvelualalle vahvasti liittyvää sisäistä markkinointia. Tai vaihtoehtosesti markkinointikanavia ja mainontaa. Mikäli nämä tulevat myöhemmin esiin, niin jätän nämä tässä vaiheessa pois.

Minulta puuttuu luettavat artikkelit ja lisää materiaalilinkkejä. Jos on mahdollista käyttää koulun e- materiaalia niin mielellään hyödynnän tai sitten etsin netistä.

Created By
t repo
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.