Loading

Samen bewegen binnen transitie Breed Overleg Gezond en Gelukkig Den Haag 7-12-2020

Aanhaken bij wat er al is. Verbinding van vernieuwers. Reflecteren op waar je zelf staat binnen de verandering. Het zijn enkele handvatten die transitiekunde ons biedt. Want dat de zorg duurzamer moet, weten we inmiddels wel. Maar hoe? En wat kunnen wij zelf doen in de beweging daarnaartoe? Zo'n vijftig zorgbestuurders, professionals en beleidsmakers uit Den Haag gingen hiermee aan de slag tijdens het Breed Overleg.

‘Een transitiebril’. Die wil hoogleraar transitiekunde Derk Loorbach aanreiken, vertelt hij vanuit zijn werkkamer in Rotterdam, thuisbasis van onderzoeksinstituut DRIFT. Wat we kunnen met die bril? ‘Jullie zijn al heel erg met elkaar aan het nadenken over de verandering die gaande is, waar die naartoe gaat en wat dat betekent voor je eigen rol. Deze bril helpt om in dat gesprek en de beweging meer structuur te brengen.'

Want, zo stelt hij, achter iedere wens tot verandering ligt impliciet de analyse dat het huidige systeem niet houdbaar is. En dat klopt; vergrijzing, uit de pan rijzende zorgkosten door allerlei dure behandelingen en specialisten, het is ons bekend. ‘Daar vluchten we vaak van weg door het te hebben over innovaties en verbeteringen. Maar ik wil jullie uitnodigen om constructief-kritisch naar onszelf te kijken. Als we weten waar we naartoe willen, wat houdt ons dan tegen om dingen anders te gaan doen?’

regime

Een belangrijk concept binnen de transitiekunde is het concept ‘regime’: de binnen een maatschappij dominante en gedeelde manier van denken, werken en organiseren die zorgt voor structuren, regels, infrastructuur en gedrag. Zo’n regime hebben we dus zelf met elkaar gecreëerd. Transitiekunde bekijkt het ontstaan hiervan, net als de bijpassende denkwijzen die ons in de bestaande situatie houden.

Derk licht ons huidige zorgregime toe: 'In de na-oorlogse situatie met veel welvaartsgroei, verstedelijking en opkomst van nieuwe welzijnsziektes en technologische ontwikkeling, is een systeem ontwikkeld met een medische grondslag. Daar zitten allerlei opvattingen aan vast over ziekte en zorg, net als bepaalde structuren om dit te bekostigen.’

structurele verbetering

Binnen dit regime lukken bepaalde dingen nu gewoon niet, stelt Derk. Hij noemt als voorbeeld het aantal dak-en thuisloze jongeren, dat al twintig jaar ongeveer even hoog is. ‘Maar de hoeveelheid professionals is verzevenvoudigd. En de hoeveelheid publieke middelen is dertien keer zo hoog geworden. Er gaat dus steeds meer geld naar allerlei oplossingen die op de een of andere manier toch niet leiden tot structurele verbetering.’

Begrijp hem niet verkeerd, het is geen verwijt want ‘iedereen doet zijn best.’ Maar volgens Derk zit het ‘m in de mechanismen die we toepassen. ‘Vanuit problemen zoeken we met beleid oplossingen en verbeteringen. Dat moet dat zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Zo genereren we eigenlijk steeds meer van hetzelfde’, reflecteert hij. ‘Steeds meer geldstromen naar losse projecten, allemaal op hun eigen onderdeel. Het speelt in Den Haag, maar in Rotterdam zien we dat ook.’

anders denken en doen

Wat bestuurders en beleidsmakers volgens hem verbindt, is de neiging tot het vermijden van risico’s en behoud van controle. Maar zo, stelt hij, dat is überhaupt niet reëel. ‘De realiteit is altijd anders dan rationele plannen vanuit analyse. Nieuwe ontwikkelingen die van buitenaf op ons afkomen, halen die plannen vaak in.’ Dat leidt volgens Derk tot de ‘implementatie-illusie’ of de ‘innovatie-fuik’, waarbij we vastlopen in het steeds tijdelijk maken van verandering.

'Transitiekunde laat zien dat complexe maatschappelijke systemen altijd door een proces van schoksgewijze verandering gaan. Elk maatschappelijk regime loopt gaandeweg vast, omdat we hetzelfde blijven doen, terwijl de omgeving verandert. Dat zorgt voor spanning.’ Tegelijkertijd ontstaan nieuwe, alternatieve systemen. ‘Mensen gaan experimenteren. Gaandeweg winnen die nieuwe manieren aan kracht, terwijl ze niet altijd aansluiten bij de belangen van het dominante systeem. Dat zorgt voor steeds meer destabilisatie, of chaos.’

waar sta ik zelf?

Van daaruit kan een fase aanbreken waarin het regime wegvalt en het discours verschuift naar een andere dominante manier van denken, werken en doen. 'Zo'n transitieproces kan decennia duren. In de zorgwereld zitten we al zo’n twintig jaar in de aanloopfase. Eenmaal terugkijkend is het makkelijk de fases van een transitie aan te wijzen, maar voor wie er middenin zit, is dat lastig.'

Datzelfde geldt voor de bijdrage die je hier zelf aan kunt leveren. Een startpunt, stelt Derk, is reflectie op waar je nou zelf staat en waar je eventueel in vast zit. 'Ook helpt het om te redeneren vanuit de uiteindelijk gewenste, meer duurzame situatie. Wat is er dan al niet meer? Wat zijn dan de leidende principes? Van daaruit terug redeneren, maakt zichtbaar wat er nu al gebeurt in die richting en hoe je dat dus nu al kunt versterken.'

Derk Loorbach: ‘Er is genoeg bouwmateriaal aanwezig in Den Haag voor een nieuw ‘gezondheidsregime’. Er gebeurt al heel veel, waar vandaan samen verder kan worden gebouwd. Door bij die potentie te starten, creëer je een ander soort energie en dynamiek dan bij vertrek vanuit problemen.'

sturingsmix

Het serieus nemen van die transitie betekent volgens Derk ook dat ‘de zorg’ niet meer alleen over gezondheid gaat. ‘Ook andere domeinen richten zich hier dan op. En de zorg zal zich ook bezig moeten houden met andere domeinen, van mobiliteitsbeleid tot woningbouw.’ De uitnodiging van Derk is om met de zogenaamde sturingsmix - de X-Curve - de zich gelijktijdig afspelende onderdelen van transitie zo concreet mogelijk te maken. Waar moeten we vanaf? Wat moet worden opgebouwd? Wat zijn in die gewenste duurzame toekomst de leidende principes?

sturingsmix voor transitie: de X-curve

verbinden van initiatieven

Hij benadrukt de kracht van het bij elkaar brengen van mensen met dezelfde visie, binnen én buiten de zorg. Juist in die vernieuwende initiatieven - ontstaan vanuit mensen in plaats van organisaties - schuilt volgens Loorbach de motor van de verandering. Om de transitie zijn weg te laten vinden, helpt het om binnen het bestaande systeem deze nieuwe initiatieven te faciliteren en te ondersteunen. In de X-curve gaat dat dus om meer verbinding en samenwerking van 'linksboven' - de bestaande structuur - met 'linksonder': de nieuwe manieren.

‘Misschien heb ik vooral verwarring gecreëerd', sluit hij zijn verhaal af. 'Maar dat is ook eigenlijk niet erg. We zijn vaak zo rationeel en oplossingsgericht bezig. Maar wanneer je uitzoomt is de wereld zoveel meer complex en zijn er allerlei verrassingen en onvoorstelbare ontwikkelingen. Als we dat nou eens als uitgangspunt nemen, laten we kijken wat er dan ontstaat.’ En nee, hij pleit er niet voor om van vandaag op morgen alles om te gooien. ‘Het pleidooi is om met elkaar veilige ruimte te creëren om daar met elkaar te experimenteren met die onzekerheid Dat kan mooie dingen opleveren..’

Jurgen Verbeeck - Bestuurder Parnassia

'Binnen de GGZ is afgelopen jaren al een aardige transitie gaande. Wij zijn ons sinds een aantal jaren veel meer bewust van de kennis vanuit ervaringsdeskundigheid. Dus dat herstel niet alleen gaat over symptomatologie, maar ook over wie je als mens bent en de rol die je als burger op je kunt nemen in de maatschappij. Dat speelt al een aantal jaren en heeft toch wel gezorgd voor een transitie in mijn denken.

ervaringsdeskundige

Niet meteen hoor, in eerste instantie vond ik het onzin. Wat moest ik als psychiater nou met dat sociale netwerk? Maar inmiddels is mij wel duidelijk, door gesprekken met ervaringsdeskundigen, dat het essentieel is: de wijk waar mensen wonen, de financiële omstandigheden, alles speelt mee. En wij moeten daar ook over mee gaan praten en een mening over hebben, bijvoorbeeld over die slechte huisvesting.

leren luisteren

Dit vraagt van ons als hulpverlener een andere rol. We zijn opgeleid met veel kennis die zou moeten werken om problemen op te lossen. Maar dat is niet het enige dat we moeten gebruiken. Wij leren dat we meer moeten luisteren naar de mensen met wie we werken. Vanuit die verbinding kunnen we samen tot passende ondersteuning komen.’

Eric Lemstra, bestuurder Xtra

‘Ik zou wel wat meer af willen van de neiging tot beheersing en controle. Ik heb de indruk dat we met alle beheersing en controle de beheersing en de controle aan het kwijtraken zijn. Wij hebben een enorme verantwoordingscyclus en dat stimuleert niet de innovatie, nee, dat zit op behoud van wat we doen.

nieuwe initiatieven

Wat ik zie is dat in de afgelopen periode Covid ons een aantal dingen heeft geleerd. We hebben in een keer heel veel professionals en bewoners zien opstaan om op een andere manier dat probleem op te pakken. Er zijn toen door onze professionals ruim zestig nieuwe initiatieven geboren in Den Haag alleen al.

meer ruimte professional

Systemen zijn meer losgelaten onder druk. Maar ik zie ook dat we bij terugkeer naar het ‘normale’ heel snel weer terugzakken in dat systeemdenken. Natuurlijk is er het spreekwoord ‘Never waste a good crisis’. Ik zou wel willen leren hoe je zo’n verandering dan vast kunt houden, waarbinnen we op een andere manier naar de mogelijkheden van mensen kunnen kijken. Ik zou dus willen gaan voor meer ruimte voor professionals en minder focus op beheersing.’

Irma de Jong - Manager Respect Zorggroep Scheveningen

'Wij zijn al een aantal jaar actief aan de slag met anders denken en doen. Samen met actieve wijkbewoners verenigd in een coöperatie, huurders in een complex in Scheveningen-Noord en met Stichting Lijn 1, zijn we aan de slag gegaan met het idee van een wijk waarin bewoners, organisaties en bedrijven meer voor elkaar willen betekenen. We zijn begonnen met het formuleren van een droom, om zo eerst het denken in bestaande structuren en systemen te doorbreken in onze zoektocht naar bijdragen aan duurzame organisatie van een vitale wijk.

bewustwording

Dat begon met bewustwording van het belang van een gezonde wijk. Wat betekent dat eigenlijk? Daarbij kwamen we op een wijk waarin iedereen meedoet, van bedrijven tot burgers en zorginstellingen. Een wijk waarin wordt samengewerkt om zaken voor elkaar te organiseren, door bronnen in te zetten die bijdragen aan een vitale gemeenschap. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij een leidend principe. Zo proberen we aan te sluiten bij krachten die er al zijn en kijken we hoe we van daaruit een nieuwe structuur kunnen opbouwen. Daarom beginnen we in 2021 met actieonderzoek.'

Jet Bussemaker, voorzitter Gezond en Gelukkig Den Haag: 'Misschien is er verwarring gezaaid, maar hopelijk is er ook houvast geboden met een aantal uitgangspunten. Zoals niet alleen kijken vanuit onze eigen koker, luisteren naar burgers en patiënten en hun kennis gebruiken, aansluiten bij wat er al gebeurt en tenslotte om dingen anders durven te doen en daarbij niet al bang te zijn voor onzekerheid.'

Wat is Gezond en Gelukkig Den Haag?

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de Haagse wijken zijn groot. Als er niks gebeurt, worden die verschillen alleen maar groter.

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt nu door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede.

We zijn om die reden continu in beweging om meer verbinding te creëren. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers.

Credits:

Created with images by TeeFarm - "birds swarm flock of birds" • TeeFarm - "birds swarm flock of birds"