Marka Yenileme Kumelendık Platformu | 0850 532 58 63 | 0532 547 07 25

MARKA YENİLEME

Marka Yenileme ile alakalı düzenleme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 23.maddesinde yapılmıştır. Kanunda markaların başvuru tarihinden itibaren on yıl süre ile korunduğu ; koruma süresinin on yıl olduğu açıklanmaktadır. Markalar onar yıllık süreler halinde uzatılabilir.

Marka Yenileme talebi , koruma süresinin sona ereceği tarihten önceki altı ay içinde yenileme ücretinin yatırılması suretiyle yapılabilir. Koruma süresi içinde yenileme işlemi yapılmayan markalar için marka yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücret ödemek koşuluyla yapılabilir.

2017 yılı için

- Koruma süresi içinde yapılacak marka yenileme ücreti ( online yapılacak işlemlerde ) 710,0 TL

- Koruma süresi geçmiş markaların yenileme ücreti (online yapılacak işlemlerde ) 1.065,0 TL’dir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.