Sansestærk Aktivér dit potentiale

Fokusér på det, der er vigtigt.

...fordi vi sansestærke meget nemt bliver overvældet af alle former for muligheder

...og fordi vi ikke har energi eller opmærksomhed til alt i verden.

Balance

Lethed

Og ikke mindst DIG SELV!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.