Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Shwmae Su'mae

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae yma ym Mangor. Diwrnod i glodfori’r Gymraeg a chodi ymwybyddiaeth ohono! Gwnewch ymdrech heddiw i gychwyn pob sgwrs trwy’r Gymraeg, yn defnyddio Shwmae / Su’mae!

Mae UMCB wedi bod yn cynnal gwahanol bethau dros yr wythnos yn barod er mwyn hyrwyddo’r iaith, efo Chwaraeon y Cymric yn postio fideo yn dysgu termau chwaraeon trwy’r Gymraeg, tra bod fideo o uchafbwyntiau Aelwyd JMJ yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019, wedi gael ei rannu i ddangos sut mae dysgu trwy canu yn un ffordd dda o ddechrau cael gafael ar y Gymraeg. Rhannwyd ‘top tips’ gramadeg gan Cymdeithas John Gwilym Jones, tra bod prosiect Ffrind Cymraeg am bostio cyflwyniad “Croeso i’r Gymraeg” heno ar eu cyfryngau cymdeithasol!

Mae Bar Uno hefyd wedi bod yn cynnig byrgyr Cymreig trwy’r wythnos tra hefyd yn gwerthu diodydd Cymreig! Fuodd hefyd ymgyrch i annog fyfyrwyr i archebu diodydd trwy Gymraeg, trwy cynnig 10% i ffwrdd am gwneud hynny! Ewch draw i Bar Uno cyn ddydd Gwener i gael trio’r byrgyr!

Yr uchafbwynt o’r wythnos mae’n siwr fydd y gig nos Sul. Am 6 o’r gloch fydd Gig Shwmae Su’mae UMCB yn gael ei ffrydio ar-lein, yn rhad ac am ddim. Fydd Elis Derby â’r Band, Alffa ac Y Cledrau yn perfformio er mwyn dangos y talent sydd i gael ar y Sîn Roc Gymraeg, a chwalu’r stereotype mae dim ond corau sydd yn canu drwy’r Gymraeg. Fydd linc i’r gig yma’n gael ei bostio ar wefannau cymdeithasol UMCB ar y diwrnod - ac mae croeso i unrhywun ymuno i’w wylio!

Shwmae Su'mae

Today we’re celebrating Shwmae Su’mae Day here in Bangor. A day to celebrate and raise awareness of the Welsh language! Make an effort today to start every conversation in Welsh, using Shwmae / Su’mae!

UMCB has already been running various events over the week to promote the language, with Cymric Sports Team posting a video teaching sports terms through the medium of Welsh, while a video of highlights of Aelwyd JMJ at the Urdd National Eisteddfod 2019 has been shared to show how learning through singing is one good way to start acquiring Welsh. Grammar 'top tips' were shared by Cymdeithas John Gwilym Jones, while the Welsh Friend project wants to post a "Welcome to Welsh" presentation tonight on their social media!

Bar Uno has also been offering Welsh burgers all week while also selling Welsh drinks! Additionally, there’s also been a campaign to encourage students to order drinks in Welsh, by offering 10% off for doing so! Head over to Bar Uno before Friday to try this burger!

The highlight of the week is probably the Sunday night gig. At 6 o'clock UMCB's Shwmae Suʼmae gig will be streamed online, free of charge. Elis Derby & Band, Alpha and Y Cledrau will perform to showcase the talent on the Welsh Rock Scene and break the stereotype that only choirs sing through the medium of Welsh. A link to this gig will be posted on UMCB's social media on the day - and anyone is welcome to join in to watch it!

Cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n hunan-ynysu

Gwasanaeth Trosglwyddo i'r Drws Morrisons

I fyfyrwyr sy'n hunan-ynysu gallwch gael y bwyd sydd ei angen arnoch chi, wedi ei ddanfon at stepen eich drws, ar y diwrnod ar ôl archebu, gan Morrisons. Ffoniwch 0345 611 6111 a dewis opsiwn 5.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n hunan-ynysu ac yn byw yn neuaddau Ffriddoedd neu St Marys gallwch gael dosbarthiad bwy Morrisons i ddrws ffrynt eich neuaddau. Pan fyddwch chi'n archebu, nodwch ym mha neuaddau rydych chi'n byw. Mae hawl gennych fynd i gasglu'ch bwyd o'r drws ffrynt. Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau preifat, trosglwyddir y bwyd i swyddfa eich neuadd benodol, ac fydd aelod o staff yn dosbarthuy ichi.

Sylwch - dim ond ar gyfer myfyrwyr sy'n hunan-ynysu y mae'r gwasanaeth hwn ar gael

Cefnogaeth Iechyd Meddwl

Cofiwch y gallwch chi ymuno â'n trafodaeth grŵp ar-lein gyda'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl a Cyswllt@Bangor bob prynhawn Mercher am 1yp i siarad am bob agwedd ar lesiant. Nid ydych o dan unrhyw bwysau i siarad; gallwch wrando, a gallwch anfon neges breifat at un o'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl i ofyn am apwyntiad yn y sesiwn galw heibio sy'n dilyn. Er mwyn ymuno efo’r sesiynau yma cysylltwch gyda brajna.greenhalgh@bangor.ac.uk.

Os yw’r sefyllfa bresennol yn eich cael chi lawr, mae Student Space yma i wneud pethau'n haws i chi ddod o hyd i'r gefnogaeth y mae arnoch ei hangen yn ystod pandemig y coronaferiws. Ewch i studentspace.org.uk

I ddarganfod mwy o wybodaeth am gymorth Iechyd Meddwl sydd ar gael gan y Brifysgol, cliciwch yma.

Support for self-isolating students

Morrisons Doorstep Delivery Service

For students self-isolating you can get your food essentials, delivered to your doorstep the next day by Morrisons. Please call 0345 611 6111 and select option 5.

For students living in Ffriddoedd or St Mary's halls you can get the Morrisons Doorstep Delivery to the front door of your halls block. When you order please specify which halls block you are living in.For students living in Private halls please get it delivered to your specific hall’s office.

Please note – this service is only available for students self-isolating

Mental Health Support

Remember that every Wednesday afternoon at 1pm you can join our online group discussion with the Mental Health Advisors and Connect@Bangor to talk about all aspects of well-being. You are under no pressure to speak; you can just listen, and you can private message one of the Mental Health Advisers to request an appointment in the drop-in session that follows. To join these session contact brajna.greenhalgh@bangor.ac.uk.

If the current situation is getting you down, Student Space is making it easier for you to find the support you need during the coronavirus pandemic. Head over to studentspace.org.uk

To find out more about Mental Health support available through the University, click here.

Cyfarfod Holl Fyfyrwyr

Dyma'r adeg o'r flwyddyn pan fyddan yn cynnal Cyfarfod Holl Fyfyrwyr. Dyma'ch cyfle i ddal eich Swyddogion Sabothol yn atebol am y flwyddyn, clywed yr hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud, derbyn adroddiadau ariannol, pasio polisïau a dweud wrthym beth rydych chi ei eisiau gan eich Undeb Myfyrwyr.

Bydd y Cyfarfod Holl Fyfyrwyr yn cael ei gynnal ddydd Iau 21ain o Hydref am 16:30 trwy Zoom.

Cofiwch, cewch gyflwyno eich cwestiynau i'r Swyddogion Sabothol trwy clicio yma.

Ac am ragor o wybodaeth ac i fynychu'r cyfarfod, cliclwch yma.

All Student Meeting

It’s that time of year again when the All Student Meeting takes place. This is your chance to hold your Sabbatical Officers to account for the year, hear what they’ve been up to, receive financial reports, pass policies and tell us what you want form yourStudents' Union.

The All Student Meeting will take place on Thursday 21st October at 16:30 via Zoom.

Don't forget you can submit your questions for the Sabbatical Officers, by clicking here.

For more information and to join the meeting, click here.

Gweithdai Dealltwriaeth

Bydd y gweithdy nesaf o Gyfres Dealltwriaeth yn trafod Hanes pobl du ym Mhrydain, gan ganolbwyntio ar nifer o unigolion a digwyddiadau, gan gynnwys Mary Seacole, John Archer, Walter Tull, Cenhedlaeth Windrush, a Riots Notting Hill.

Heno (dydd Iau 15/10/2020) am 17:00 drwy Zoom.

Am ragor o wybodaeth am y gweithdy ac i ymuno, cliciwch yma.

Insight Workshop

The next workshop in the Insight Series, will focus on Black History in Britain surrounding a number of individuals and events including Mary Seacole, John Archer, Walter Tull, The Windrush Generation, and Notting Hill Riots to name a select few.

Tonight (Thursday 14/10.20) at 17:00 via Zoom

For more information on the workshop and to join, click here.

Cwrdd â Phwyllgor Gwaith y Cymdeithasau | Meet the Societies Exec
Steff Oliver-Smith

Steff dwi! Fi fydd eich ysrgifennyd am y flwyddyn yma. Mae'n rôl yn cynnwys cymyd nodiadau yn y cyfarfodydd, gweinyddu'r pwyllgor gawith cymdeithasau a cadw cyswllt rhwng aelodau'r pwyllgor. Rwyf wedi cychwyn fy'n ôl-radd mewn cymdeithaseg a throseddeg ers mis Medi.

I am Steff, I will be your Secretary this year. My role includes taking the minutes for meetings, organising Socs Exec-specific admin and maintaining communication with all members of the Socs Exec. I have started a masters in September studying Sociology & Criminology.

Arta Crossman

Arta ydw i, myfyriwr seicoleg yn fy nhrydedd flwyddyn ac yn gaeth i furum maethol. Mae fy rôl yn cynnwys Cydlynu gyda'r pwyllgor a phartïon eraill i gyflawni digwyddiadau, ymgyrchoedd a chodwyr arian yn effeithiol. Fel Swyddog Digwyddiadau eleni, gwn fod 20/21 yn bendant yn mynd i gael ei gofio felly gadewch i ni ei wneud yn un da! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â mi a gwnaf fy ngorau i helpu.

I'm Arta, a third year psychology student and a nutritional yeast addict. My role includes Coordinating with the Socs Exec and other parties to effectively execute events, campaigns and fundraisers. As this years' Events Officer I know that 20/21 is definitely going to be remembered so let's make it a good one! If you have any questions please get in touch and I will do my best to help out.

Olaitan Olawande

Olaitan ydw i, a rwy'n astudio ar gyfer MSc mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol a fi fydd eich Swyddog Rhwydweithiau am y flwyddyn. Fy rôl i yw Cydlynu gyda'r Pwyllgor i reoli gweithgareddoedd y Rhwydweithiau ac i drosglwyddo gwybodaeth i / o gyfarfodydd rhwydwaith cymdeithas.

I am Olaitan I am studying for a MSc in Applied Behavioural Analysis and I will be your Networks Officer for the year. My role is to Coordinate with the Socs Exec to manage Network activity and to relay information to/from society network meetings.

Cate Riley

Cate ydw i ac rwy'n edrych ymlaen i fod yn swyddog cyhoeddusrwydd i gymdeithasau Prifysgol Bangor eleni! Fy rôl i yw Gweithio gyda chymdeithasau i hyrwyddo digwyddiadau cymdeithas a sicrhau bod y tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol wedi'i diweddaru. Rwyf yn astudio fy Meistr mewn Cyfryngau a Rheolaeth Ryngwladol ac nrwy'n edrych ymlaen i ddechrau gyda'r holl bethau hwyl sydd wedi'u cynllunio ar gyfer y pwyllgor gweithredu.

I’m Cate and I’m so excited to be the publicity officer for Bangor University’s societies this year coming year! My role is to Work with societies to promote society events and ensure that the Social Media pages are up to date. I’m studying my Masters in International Media and Management and can’t wait to get started with all of the fun things planned for the exec committee.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau neu os hoffech chi sgwrsio â nhw, ewch draw i'n gwefan a chysylltwch â nhw.

If you have any ideas or would like to chat to them please head over to our website and get in contact with them.

Arolwg Setlo Mewn

Rydyn ni eisiau gwybod sut rydych chi'n setlo mewn y tymor hwn. Gadewch i ni wybod fel bod eich llais yn cael ei glywed a'ch bod chi'n gallu dylanwadu ar sut rydyn ni a'r Brifysgol yn eich cefnogi chi yn ystod eich astudiaethau.

Dim ond 5 munud y mae'n ei gymryd - Hefyd, cewch gyfle i ennill taleb anrheg Amazon gwerth £20 (pump i'w rhoi i ffwrdd)

Settling In Survey

We want to know how you are settling in this term. Let us know so that your voice is heard and you’re able to influence how we and the University support you during your studies.

It only takes 5 minutes – Plus, you get the chance to win a £20 Amazon gift voucher (five to be given away)

CYSTADLEUAETH INSTAGRAM UA!

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw:

 1. Hoffi y post yma a thagiwch 2 berson ar Instagram
 2. Dilynwch y dudalen yr UA a @academi_bangor
 3. Rhannwch y post i gael ymgais ychwanegol

Byddwch chi'n ennill:

 • 1 x eitem VX3 o'ch dewis
 • Het bwced UA
 • Bicer argraffiad cyfyngedig UA
 • Botel ddŵr Varsity
 • Bwrdd am ddim yn Academi ar gyfer eich swigen chi a, bydd 5 aelod arall o'ch clwb yn cael bwrdd yr un i’w swigod.

Daw'r gystadleuaeth i ben (20/10) felly cofiwch dagio/rhannu a phob lwc!

AU INSTAGRAM GIVEAWAY!

All you have to do is:

 1. Like this post and tag 2 people on Instagram
 2. Follow the AU page and @academi_bangor
 3. Share the post to get an extra entry

You’ll win:

 • 1 x VX3 item of your choice
 • AU bucket hat
 • AU limited edition beaker
 • Varisty water bottle
 • A free table in Academi for you and your bubble and another 5 members of your club will get a table each for their bubbles.

The competition ends (20/10) so get tagging/sharing and good luck!

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate