Loading

Cylchlythyr (Hydref 2018) ADAA Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

Mae Cylchlythyr SALT yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref, Ionawr ac Ebrill. Mae’n cynnwys eitemau o ddiddordeb wedi’u hamlygu gan dîm SALT a gwesteion â gwahoddiad.

Newyddion gan y Cyfarwyddwr

Croeso i Gylchlythyr SALT sydd newydd gael ei ailwampio ar ddechrau flwyddyn academig newydd. Dwi’n gobeithio gwnewch ffeindio’n ddefnyddiol, deniadol ac yn addysgiadol. Rydym wedi cynnwys arwyddion tuag at eitemau o ddiddordeb sydd gerllaw a dwi’n annog chi i ymweld â’r linciau sy’n gyswllt ac i gysylltu â’r tîm os ydych am fwy o fanylion.

Rydym wedi derbyn adborth ardderchog mewn perthynas â chyhoeddi'r cylchlythyr hwn. Parhewch i roi gwybod inni a oes unrhyw beth penodol yr hoffech ei weld wedi'i gynnwys trwy gysylltu â Golygydd y Cylchlythyr Debbie Baff (deborah.baff@swansea.ac.uk) neu fy hun.

Yr Athro Jane Thomas Cyfarwyddwr SALT

Cynnwys

Cynnwys

  1. Cynhadledd Flynyddol SALT
  2. Rhaglen Seminar a Gweithdy 7C yn Dychwelyd
  3. Drws Agored
  4. Ceisiadau Cymrodoriaeth HEA

Nodwch fod ffurfiau arall o’r cylchlythyr yma ar gael (PDF a Saesneg) sydd ar gael ar wefan SALT.

Cynhadledd Flynyddol SALT

# SUSALT18 Addysgu gydag Effaith

Fe wnaeth 10fed Cynhadledd Flynyddol SALT gymryd lle ar y 18fed o Orffennaf 2018 ar Gampws y Bae. Thema’r gynhadledd eleni oedd Addysgu gydag Effaith: Arloesi, Datblygu, Cysylltu, Dyheu. Dyma’r flwyddyn gyntaf i’r gynhadledd gael ei chynnal ar Gampws y Bae gyda dros 250 o gynrychiolwyr roedd yna ddigonedd o gyfleoedd i gyfrannu, cydweithio ac i rannu ymarfer da ar draws y Brifysgol.

Roedd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau gan y Prif Siaradwyr, Yr Athro Sally Ann Bradley (Arweinydd Academaidd ar gyfer Datblygiad Proffesiynol yn Advance HE) a Dirprwy Is-Ganghellor Martin Stringer. Roedd y ddau yn ysbrydoledig ac yn peri’r meddwl. Gall recordiadau gael eu darganfod ar wefan y gynhadledd ynghyd â chrynodebau o dros 60 o sesiynau paralel.

#SUSALT19

Cynhelir cynhadledd y flwyddyn nesaf yng Nghampws y Bae - Cadwch y dyddiad yn eich dyddiaduron ar 17 Gorffennaf 2019 a gwnewch yn siŵr i gadw llygaid allan am yr Alwad am Bapurau ar ôl y Nadolig.

7C's Seminar

Rhaglen o seminarau a gweithdai am y saith nodwedd sy'n gwneud athro da yn dychwelyd

Mae'n bleser gennym ddweud wrth staff ym Mhrifysgol Abertawe fod y rhaglen o seminarau a gweithdai, ynghylch y 'Saith Nodwedd sy'n gwneud Athro Da yn y Brifysgol' a gyflwynir gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe, yn cael ei chynnal unwaith eto drwy gydol blwyddyn academaidd 2018/19.

Cynhelir y sesiynau misol ar ddydd Mercher rhwng 13:00–14:00 unwaith eto, naill ai ar Gampws Singleton neu Gampws y Bae. Byddem wrth ein boddau yn gweld pobl wyneb yn wyneb, ond byddwn hefyd yn defnyddio Blackboard Collaborate lle bo modd – sef teclyn webinar – i'w wneud hyd yn oed yn haws i ymuno. Caiff y rhan fwyaf o'r sesiynau eu recordio hefyd.

Nodwyd bod y seminarau a’r gweithdai ar y pwnc 'saith nodwedd' yn ystod 2017/18 yn ddigwyddiadau Datblygu Proffesiynol Parhaus gwerthfawr a dymunol. Mae croeso i bob aelod o staff ddod i'r rhaglen eleni. Darperir lluniaeth ysgafn. Cysylltwch â Rhian yn Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe i gael rhagor o wybodaeth ynghylch dod i sesiynau’r rhaglen, cynnig awgrymiadau o ran sesiynau neu os hoffech gyflwyno digwyddiad – r.e.ellis@abertawe.ac.uk Est.4302.

Seminar 1 - Hydref 2018 - Dysgu Profiadol

Ein digwyddiad cyntaf ar gyfer 2018/19 – 17 Hydref, 1–2yp – Dysgu drwy brofiad. Cafodd y seminar gyntaf eleni ei chyflwyno gan Yr Athro Richard Owen, o Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe. Esboniodd Richard sut y caiff y modiwlau 'dysgu drwy brofiad' eu cyflwyno a'u datblygu yng nghyd-destun saith egwyddor arfer da Chickering a Gamson. Yn rhan o'r sesiwn ysbrydoledig hon, rhoddwyd ystyriaeth i'r ffordd y gellir addasu'r profiadau hyn i ddisgyblaethau eraill, a bydd recordiad fideo o'r digwyddiad ar gael drwy ddolen deledu Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe ar ein gwefan yn fuan.

Seminar 2 - Tachwedd 2018 - Cylchgronau Adborth

Yr ail ddigwyddiad ar gyfer 2018/19 – 14 Tachwedd, 1–2yp, Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe, Campws Parc Singleton – Cyfnodolion Adborth Caiff y sesiwn hon ei chyflwyno gan Dr Joanne Berry o Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe, a'i nod yw trafod yr effaith a gafodd cynllun peilot y 'Cyfnodolion Adborth' (lle roedd myfyrwyr yn cofnodi'r adborth a gawsant ar bob modiwl roeddent yn ei astudio) ar ymrwymiad a datblygiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Dyluniwyd y cyfnodolyn i helpu myfyrwyr i fyfyrio ar eu siwrnai academaidd, a chynnig deunyddiau i'w Mentoriaid Academaidd er mwyn ysgogi trafodaeth benodol a manwl am y ffordd y gallai pob myfyriwr unigol wella ei berfformiad academaidd. Bydd y sesiwn yn mynd i'r afael â goblygiadau bwriadol ac anfwriadol y fenter hon, ac ymatebion staff a myfyrwyr iddo, yng nghyd-destun 'saith egwyddor arfer da' Chickering a Gamson. Mae gennym rhai llefydd ar ôl, cadwch le nawr gan glicio ar y botwm isod.

Bydd hwn yn rhan o'r gyfres o ddigwyddiadau yn yr "Wythnos Adborth". Manylion isod."Wythnos Adborth"

3.Drys Agored

Agor Drysau yn Abertawe

Mae Rhaglen Drws Agored Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe, sy'n cynnig cyfleoedd i arsylwi ar sesiynau a addysgir gan gydweithwyr, yn cael ei chynnal eto y flwyddyn academaidd hon, a chaiff sesiynau ardderchog eu cyflwyno gan athrawon ar y ddau gampws.

Mae'r rhaglen Drws Agored yn cyd-fynd ag athrawon gydag athrawon, i hwyluso datblygiad sgiliau, gwybodaeth a hyder. Mae athrawon â chwestiynau, materion, syniadau neu flociau yn cael cyfle i eistedd mewn sesiynau a ddarperir gan gydweithwyr sy'n hysbys am rai agweddau o'u haddysgu. Gallant ddewis y math o sesiwn yr hoffent eistedd ynddo, lle bo'n bosib y gallant ddewis y ddisgyblaeth. Wedyn gallant siarad â'r Athrawes Drws Agored i drafod sut aeth a pham.

Rhaglen Drysau Agored SALT

Mae gan yr Athro Danny McCarroll (Daearyddiaeth) bron i 30 o sesiynau i'w cynnig yn Singleton, sy'n ymdrin ag ystod o arddulliau addysgu a chyfluniadau.

Mae gan Dr Sian Rees (y Cyfryngau a Chyfathrebu) sesiynau ym mloc addysgu 1, gan ddangos ei dull hithau tuag at ymneilltuo gwaith grŵp bach o fewn cyd-destun grŵp mawr.

Mae gan yr Athro Simon Bott (Cemeg) un sesiwn yn weddill yn Singleton, gan wrthdroi'r addysgu ar gyfer grŵp Cemeg yn y flwyddyn gyntaf.

Mae Sharon Harvey (Nyrsio) yn cyfuno dulliau dysgu gwrthdro â dysgu gweithredol, ac yn cynnwys rhywfaint o efelychu i’w sesiynau.

Mae hefyd gan Dr Jo Hudson (Gwyddorau Chwaraeon) sesiynau trwy gydol bloc dysgu 1. Cymysgedd o ddarlithoedd a gweithdai o fewn grwpiau mawr. Ar Gampws y Bae.

Mae Ute Keller-Jenkins yn cynnig ei sesiynau Almaeneg sy'n llawn dulliau rhagorol o ennyn diddordeb ac ymrwymiad myfyrwyr – roeddem wedi'n cyfareddu pan wnaethom ni ei gweld hi a dy'n ni ddim hyd yn oed yn siarad Almaeneg!

Mae gan Dr Mark Coleman (Peirianneg) sesiynau i chi arsylwi ar Ddydd Gwener yng Nghampws y Bae. Mae’r sesiwn ar Ddeunyddiau ac mae’n ennyn diddordeb grwpiau mawr. Mae Slido a thechnoleg arall yn cael eu defnyddio. Mae Mark yn defnyddio’r gwagle a’r pwnc i’w mantais. 125 o fyfyrwyr, i gyd yn gwrando arno!

Diddordeb mewn Ymuno â Sesiwn Drws Agored?

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Drws Agored yma (gan gynnwys sut i gofrestru er mwyn dod i sesiwn).

4.Ceisiadau Cymrodoriaeth HEA

Ceisiadau Cymrodoriaeth HEA

Mae mwy o gyfleoedd i ddarganfod sut mae gwneud cais Cymrodoriaeth HEA yn Abertawe ym mis Ionawr 2019. Cofrestrwch drwy ein tudalen Digwyddiadau i ddod.

Cylchlythyr SALT

Mae’r cylchlythyr yma hefyd ar gael mewn ffurf wahanol
  • PDF (Saesneg)
  • PDF (Cymraeg)
Os oes gennych unrhyw gwestiynau gwelir ein gwefan neu danfonwch ebost i salt@swansea.ac.uk
www.salt.swan.ac.uk
Hydref 2018
Created By
Debbie Baff
Appreciate

Credits:

Created with images by edar - "smartphone mobile phone social media icon" • edar - "smartphone mobile phone social media icon" and Pete Price

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.