7 manieren om te flaneren in organisaties

1. Neem de tijd

2. Wijk af van de snelweg, volg je eigen route

3. Kijk en luister met aandacht

4. Waardeer het onverwachte

5. Sta af en toe eens stil

6. Maak het genoeglijk en geniet

7. Verdwaal

Flaneren in organisaties of het alledaagse op de werkvloer. Een blog over hoe mensen hun eigen draai geven aan hun werk. Gedachten over leren, plannen en leven in organisaties. En over de vraag welke kansen die alledaagsheid biedt voor verdere groei en ontwikkeling.

Credits:

Created with images by Pexels - "buildings city people" • Unsplash - "time timer clock" • Pexels - "holidays car travel" • Linda72 - "meerkat zoo animal" • distelpics - "dandelion weed flower" • JuliaAk - "beach sky sand" • allertona - "hands coffee cup" • Hermann - "wanderer backpack hike"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.