Informatiebericht 1 Team Bedrijfsbureau 2017

Informatieberichten:

Jullie hebben mijn wekelijkse informatieberichten (wellicht) gemist. Ik heb besloten om ze toch wekelijks berichten te blijven maken. Dit omdat een aantal van jullie te kennen heeft gegeven de informatie toch te missen en omdat ik jullie graag wil informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen ons team. Ook de structuur en de vorm zijn nieuw. ik hoop dat het bijdraagt aan onze behoefte om goed geïnformeerd te zijn.

In dit informatiebericht staan de volgende onderwerpen centraal namelijk: Personeel, het A3-werkplan 2017 en het project: Grip op Financiën. Als nieuw element heb ik toegevoegd, de vooruitblik.

Philip

Personeel:

Chris Leene is vanaf 2 januari bij ons team gestart als kwaliteitsmedewerker Participatie (specialisatie Inkomen). Chris werk 36 uur per per week.

Eind vorig jaar is Marijke van Amelsvoort als kwaliteitsmedewerker Participatie (specialisatie Werk). Marijke werkt 18 uur per week.

Met Marieke van der Kroon heb ik afgesproken dat zij ons t/m eind februari ondersteunt om o.a. het inwerken van Chris en Marijke te vergemakkelijken.

Herman Doorn gaat ons nog ondersteunen op het gebied van het berichtenverkeer WMO t/m maart 2016.

Eind vorig jaar hebben wij afscheid genomen van Hilly van den Brink en Wilma Oosterman.

Desiree Tulling ondersteunt ons nog voor het wegwerken van de achterstanden op het gebied van de WMO in ieder geval nog t/m maart. Desiree is maandag geopereerd. De operatie is goed verlopen en dinsdag mocht ze weer naar huis om te herstellen (volledig herstel duurt circa 6 weken. Met haar heb ik afgesproken als het verantwoord is in de herstelperiode thuis gaat werken.

De eerste sollicitatie ronde op het gebied van kwaliteitsmedewerker Jeugd heeft geen benoembare kandidaat opgeleverd. Met Yvonne Hengst heb ik afgesproken dat zij ons nog blijft ondersteunen t/m juni. Ondertussen lopen wij een tweede ronde en selecteren wij mensen voor een sollicitatiegesprek op 10 januari 2017.

Zsolt Horvath gaat ons nog t/m maart ondersteunen bij inkoop en contractmanagement op de onderdelen subsidie en coaching.

A3-werkplan 2017:

Eind vorig jaar hebben we met een aantal mensen van ons team het werkplan 2016 ge-evalueerd en wij hebben een eerste aanzet gemaakt voor ons A3 werkplan bedrijfsbureau.

In het A3-werkplan zie je een relatie met de doorontwikkeling van onze organisatie en de beweging die wij als Bedrijfsbureau. Met Adrie heb ik deze week nog correcties aangebracht. In ons teamoverleg op 10 januari kom ik er nog op terug.

Grip op financiën:

Over grenzen van teams gaat gewerkt worden aan het project grip op financiën. Er is een projectdefinitie gemaakt . Samen met Marjolein Huijskes heb ik het verder uitgewerkt in concept projectplan. Als tastbaar resultaat hebben wij het volgende geformuleerd: "Met één druk op de knop krijgen we een betrouwbaar financieel beeld van zaken op dat moment. Het instrument daartoe is de productbegroting van het Sociaal Domein. Deze is op orde en dienend aan de meerjarige doelstellingen binnen het Sociale Domein. De tussentijdse verantwoording is betrouwbaar, dat wil zeggen tijdig, volledig en juist. Ze is tevens relevant dat wil zeggen toegespitst op de essentiële zaken die spelen in het Sociaal Domein, zoals het Transformatieplan" Nadat het projectplan is vastgesteld wordt er de komende periode gewerkt o.a. door ons gewerkt aan dit tastbare resultaat.

Vooruitblik volgende week:

Maandag: nieuwjaarsbijeenkomst in de raadszaal voor iedereen. Dinsdag: teamoverleg Bedrijfsbureau, 1ste ronde sollicitatiegesprekken kwaliteitsmedewerker Jeugd, informatieavond raad met o.a. op de agenda: financiële toegankelijkheid HHT 2017 en beleidsnota Participatie en nota Integrale veiligheid (ondermijning). Donderdag doorontwikkeling van onze organisatie en verbinding met A3-werkplan concern.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.