L'ÀTOM Models

MODEL DE DALTON

Segons Dalton els elements estaven formats per partícules extremadament petites anomenades àtoms, afirmant que tots els àtoms d’un mateix element son iguals; tenen igual mida, massa i propietats químiques. Els postulats bàsics d’aquesta teoria atòmica són:

  1. La matèria està dividida en unes partícules invisibles i inalterables, que s'anomenen àtoms.
  2. Tots els àtoms d'un mateix element són idèntics entre si (presenten igual massa i iguals propietats).
  3. Els àtoms de diferents elements tenen diferent massa i diferents propietats.
  4. Els compostos es formen quan els àtoms s'uneixen entre si, en una relació constant i senzilla.

MODEL DE THOMSON

Thomson considera l'àtom com una gran esfera amb càrrega elèctrica positiva, en la qual es distribueixen els electrons com Petits granits (de manera similar a les llavors d'una síndria).Les característiques del model Introdueix la idea que l'àtom pot dividir-se en les anomenades partícules fonamentals:

  1. Electrons, amb càrrega elèctrica negativa
  2. Protons, amb càrrega elèctrica positiva
  3. Neutrons, sense càrrega elèctrica i amb una massa molt més gran que la d'electrons i protons.

També cal destacar que l'àtom no és massís ni compacte com suposava Thomson, és pràcticament buit i el nucli és molt petit comparat amb la grandària de l'àtom.

MODEL DE RUTHERFORD

Rutherford va demostrar que el nucli és molt petit comparat amb la grandària de tot l'àtom: l'àtom està pràcticament buit. Considera que l’àtom:

  1. Té un nucli central, que conté els protons i neutrons (i per tant allà es concentra tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom).
  2. Una escorça, formada pels electrons, que giren al voltant del nucli en òrbites circulars, de manera similar a com els planetes giren al voltant del Sol.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.