RGN - EMC 11 april 2017

Op het program...
 • Planning trainingen 2017 + uitgevoerde trainingen
 • Evaluatie pilottrainingen YGN: DIO + VSG
 • Inzet Mindmarker bij DIO YGN
 • Match YGN & trainer en match met korte gestructureerde interventies
 • Aanpassen lopende trainingen aan actualiteit
 • Materiaal: van papier naar Google Drive
 • Aard van samenwerkingsrelatie + kennismaken Mandy
 • Spelregels maatwerkvragen
 • Cornerstone: ambitie & planning
 • Ontwikkelingen RGN/TT/YGN - vertaalslag naar performance indicatoren 2017
Uitgevoerde trainingen & planning
* Definitieve planning nog afstemmen.

Terugkoppeling uitgevoerde pilottrainingen YGN

 • Kwaliteit VSG: trainers geven aan dat deelnemers een sterke behoefte hebben aan verdieping op gespreksvaardigheden. Daarnaast invullen 'gap' tussen Onboarding en VSG.
 • Mindmarker: eerste deelnemersbevindingen +. Half mei evaluatie pilotgroep en controlegroep.

Terugkoppeling uitgevoerde trainingen TT & RGN

 • Kwaliteit DIO: rc laten deelnemen aan programma. Aanscherping op casussen.
 • Programma's staan voor nu. Verder uitwerken in performance indicatoren & Milestones.
Milestones Q2 2017
Performance indicatoren 2017?
 • Leerinterventies
 • Kwaliteit trainers, acteurs & materiaal
 • Innovatie: inhoudelijk, leervorm, verrijking op sales
 • Leveringsbetrouwbaarheid
 • Evalueren: standaard interventies, maatwerk en deelname aan trainingen

Definitief vaststellen voor 2017.

Credits:

Created with images by whiskeyandtears - "binoculars" • christophe.benoit74 - "Business KPI" • geralt - "learn note sign"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.