Et nøgenbillede af dig bliver sendt til mig. Billeddeling

Her kan du hører om en YouTuber som hedder Kristine Sloth der fortæller om hendes historie.

Hvis du føler dig krænket, måske har folk delt et upassende billede af dig så kan du få hjælp. Du skal ikke være bange for at få hjælp, alle vil gerne hjælpe og det er ikke et tabu og det er ikke din skyld. Du kan redde dig selv hvis du snakker med nogen om det. HJÆLP DIG SELV!!!

Credits:

Created with images by Steven Santiago Photography - "Alyssa Beth"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.