Loading

Varför är hemjärn så intressant? ett säkert och Enkelt sätt att supplementera

Hemjärn är säkert och naturligt

Det finns bara två typer av järn som vi kan använda; hemjärn från kött, fjäderfä eller fisk och icke-hemjärn från grönsaker, mejeriprodukter eller kemiskt bundet järn i tillskott. Syntetisk järn i standard järnpreparat har lågt upptag och ger ofta obehagliga bieffekter.

Det naturliga hemjärnet i OptiFer® absorberas fem gånger mer effektivt än icke-hemjärn och har utmärkt tolerans. Idag har hemjärn funnits i det svenska apoteket i mer än trettio år med bokstavligen miljontals användare. Det har inte rapporterat några allvarliga biverkningar eller förgiftningar under denna tid.

Tillskott med effekt på samma nivå som medicin

OptiFer® tabletter kan doseras en gång dagligen 1-2 tabletter utan biverkningar. De är mer effektiva än någon annan järnberedning per elementärt järn på grund av överlägsen absorption.

Det mesta av järnet i syntetiska tabletter tas inte upp på grund av annat mat eller dryck eller p.g.a. det kliniska tillståndet.

Den naturliga upptaget av hemjärn är över 20 %, medan icke-hemjärn i bästa fall upptas 3 - 4 %.

Effekten av naturlig hemjärn är mycket bättre än för syntetiska icke-hemformer. I kliniska studier ger hemjärn placebo-nivåerna av biverkningar (det är omöjligt att komma under detta), medan icke-hemtillskott ger ofta mer än 20-30 % procent terapimisslyckanden och smärtsamma gastrointestinala biverkningar. Framgången av en järnbehandling är nära relaterad till användarvänlighet. Detta innebär att tolerans och dosrelaterad efterlevnad är av central betydelse.

Vältolererat receptfritt supplement

OptiFer® tabletter har mindre biverkningar än något annat järnpreparat och kan doseras en gång dagligen 1 -2 tabletter utan biverkningar. OptiFer® tabletter har hög dosefterlevnad på grund av utmärkt tolerans.

OptiFer®-tabletter har naturligt en idealisk långsam frisättningsmekanism i sig, eftersom proteinkomplexet löser sig långsamt. Detta ger en eftersökt stabil och långsam frisättning av järn för ett optimalt intag och extremt låg biverkningsrisk.

Hemjärnspreparat har en nästan perfekt tolerans och det kommer inte att förändras över tid, vilket är goda nyheter för kroniker. Icke-hemjärn kommer förr eller senare att ge biverkningar som lämnar det enda kvarvarande alternativet, intravenöst givet järn. Detta har emellertid risker i form av oxidativ stress på organismen förutom att den är mycket dyr, smärtsam och kräver klinisk dosering.

Enkel dosering

Normaldoseringen för OptiFer® tabletterna är 1 - 2 tabletter per dag. Tabletten kan tas närsomhelst under dagen.

För kroniker är denna terapi idealisk, då varken effekt eller tolerans förändras även under längre tid. Det är inte fallet med icke-hemjärnsterapi.

Många kroniker som får intravenös terapi är bundna till klinikbesök. Hemjärnsterapi är enkelt och ger t.ex en frihet att resa.

Upptag stadigt och högre än för icke-hemjärn

OptiFer® tabletterna eroderar över flera timmar och ger ett långsamt och stadigt upptag av järn.

Upptaget påverkas inte av annan samtidigt intagen dryck, föda eller medicinering. Hemjärn tas upp oberoende av klinisk situation. A

Säkert och tryggt

Förgiftningar hos barn med orala högdos icke hemärnprodukter sker. Med OptiFer finns en hög säkerhetsnivå. Det är osannolikt att förgiftningar kan hända med hemjärn även för små barn. Den så kallade mukosabarriären som bryts vid plötsliga höga doser av järn är inte kritisk vid användning av hemjärn. Hemoglobinet kommer inte att dissocieras i magsyran, vilket innebär att inga fria giftiga järnjoner kommer att uppträda.

Hemjärn i låga doser är i grunden biverkningsfritt. I alla studier är biverkningsnivån cirka 10 %, vilket är identiskt med placebo.

Orala icke-hemjärnsprodukter är kända för att ge ett biverkningsförhållande på upp till 30 %.

Stora användargrupper

Den största gruppen för järntillskott finns bland alla friska kvinnor som förlorar blod genom menstruationer och behöver ersättas. Det uppskattas att av var fjärde fertilia kvinna behöver kontinuerligt tillskott. Detta är detsamma i alla länder globalt

Sekundära målgrupper är gravida och de som planerar graviditet (folsyra motverkar vissa fosterskador), äldre och idrottare.

En stor grupp användare är alla som lider av kroniska sjukdomar som är relaterade till anemi. T.ex Kronisk njursjukdom - CKD, inflammatorisk tarmsjukdom - IBD, bland andra. Intravenösa järninjektioner har visat sig vara effektiva, järnförlagagen i kroppen är säkrade och blodbildningen är effektivare. Biverkningar i samband med injektionerna är få men allvarliga allergiska reaktioner kan uppstå. Det finns teoretiska risker med järninjektioner under en längre tid.

Forskare har funnit att intravenösa järninjektioner orsakar perioder av förvärring av oxidativ stress i cirkulationen. Dessutom är järnhalten i kroppen ofta för hög, vilket är förknippat med kronisk inflammation och vaskulär skada.

Målgrupper för marknadsföring inkluderar allmänläkare, gynekologer, barnmorskor, sjuksköterskor och personal inom arbetshälsovård (inklusive skolhälsa). De är de som diagnostiserar anemi eller låga blodvärden. Deras rekommendationer för behandling är centrala.

Lägsta pris per dag

En tablett per dag ger tillräckligt med bio-tillgängligt järn för kontinuerlig användning. Pris per dag är lägre än konkurrenter på marknaden, kapslar och betydligt lägre än för lösningar.

Hemjärnsterapi är rimligt prissatt och effekten är tillräcklig, särskilt över längre tid.

Priset är en bråkdel av priset på intravenöst givet järn, för att inte tala om transfusioner.

NutriCare Division MediTec Group

Created By
Michael Collan, NutriCare Division MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by Kapa65 - "duck female bird" • Devanath - "lotus natural water" • angelac72 - "sunrise hope morning" • Unsplash - "rocks stones pebbles"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.