Felsefenin Başlangıç İlkeleri pdf indir Georges Politzer'ın Felsefenin Başlangıç İlkeleri Kitabı Arka Kapak Bilgisi İçeriği felsefeye başlangıç bilgiler olan bu kitap, Georges Politzer'in, tşçi Üniversitesinin 1935-1936 ders yılında, öğrencilerinden birisi tarafından tutulmuş notlardan oluşturuldu. Kitabın niteliğini ve kapsamını anlamak için, her şeyden önce, hocamızın amacını ve metodunu açıklamalıyız.

Felsefenin Başlangıç İlkeleri pdf indir

Georges Politzer'ın Felsefenin Başlangıç İlkeleri Kitabı Arka Kapak Bilgisi

İçeriği felsefeye başlangıç bilgiler olan bu kitap, Georges Politzer'in, tşçi Üniversitesinin 1935-1936 ders yılında, öğrencilerinden birisi tarafından tutulmuş notlardan oluşturuldu. Kitabın niteliğini ve kapsamını anlamak için, her şeyden önce, hocamızın amacını ve metodunu açıklamalıyız.

Herkesin bildiği gibi, İşçi Üniversitesi, 1932 yılında, bir profesörler grubu tarafından, işçilere Marksist bilimi öğretmek ve onlara, çağı anlama ve teknik alanda olduğu kadar siyasal ve Sosyal alanda da faaliyet alanı sağlayacak bir düşünce metodu öğretmek üzere kurulmuştur.

Georges Politzer, İşçi Üniversitesinde, Marksist felsefeyi, diyalektik materyalizmi öğretme işini üstlendi. Resmi öğretim bu felsefeden habersiz kalmaya ya da onun niteliğini bozmaya devam ettiğinden, bu görev zorunluydu.

Bu kurslara katılmak fırsatına sahip olanların hiçbirisi, böylesine kuru ve zorlu bir konuyu, bu konuda hiç deneyimi olmayan kursiyerlerin her birinin kavrayabileceği bir açıklığa kavuşturmak için böylesine ustaca ve coşkulu, böylesine bilgili ve kardeşçe, böylesine özenli olan bu kızıl saçlı büyük çocuğun önünde duyduğu derin izlenimi unutmayacak.

Felsefenin Başlangıç İlkeleri Kitabını aşağıdaki adresten Pdf olarak indirebilirsiniz.

http://www.pdfkitapindirme.com/felsefenin-baslangic-ilkeleri-pdf.html

Felsefenin Başlangıç İlkeleri Okuyucu İncelemesi

Felsefe, evreni ve doğayı açıklamak ister. Felsefe, en genel sorunların incelenmesidir. Daha az nitelikteki fenomenler ise, bilimler tarafından incelenir. Öyleyse felsefe, bir bakıma bilimlerin uzantısıdır.

Politzer, ‘materyalizm’ sözcüğünün halk arasında yanlış anlaşıldığından bahsetmektedir. Ona göre, halk arasında materyalizm denince, maddi zevklerden başka bir şey düşünmeyen kimseler anlaşılmaktadır. Politzer, materyalizm sözcüğüne yanlış anlam yüklendiğinden bahsetmektedir.

İnsanlar tarih boyunca evreni açıklamak istemişlerdir. Ancak ilk insanlar, bunda başarılı olamamışlardır. Zira yeterli donanıma sahip değillerdi. Sonraların dinlerin ortaya çıkmasıyla, din eksenli evreni açıklama çabaları ortaya çıkmış ama yine başarılı olunamamıştır. Bilimin gelişmesi ise dönüm noktası olmuştur. İşte materyalizm/materyalist felsefe, fenomenleri bilime dayanarak açıklama isteğinden doğmuştur.

Politzer’e göre, materyalizm, evrenin bilimsel açıdan incelenmesinden başka bir şey değildir. Materyalizm, bilime dayanır ve bilimlerle gelişme gösterir. Materyalizmin felsefesi, marksizmin temelidir.

Marx ve Engels’den öncede çeşitli dönemlerde materyalist felsefeler mevcuttur. Örneğin 18. yy’da Diderot. Ancak Marx ve Engels, modern bilimlerden yola çıkarak eski materyalizmi yenilemişlerdir. Diyalektik materyalizm denen, modern materyalizmi sunmuşlardır.

Marksizm, 18. yy ansiklopedistleri tarafından geliştirilmiş, 19. yy’daki bilimsel bulgularla zenginleştirilmiş olan materyalizmin bir meyvesidir. Diyalektik materyalizm, marksizmin öz felsefesidir.

Düşünce, şeylerin zihnimizde bıraktığı izdir.(idee) Madde ise, duyum ve algılarımızın bize gösterdiği bir şeydir. Madde, bizi çevreleyen, ‘dış dünya’dır. Örneğin, elimizde beyaz bir kağıt varsa, bu kağıdın beyaz olduğunu bilmek bir fikirdir, maddeyse elimizdeki kağıttır. Madde(varlık) ve ruh(idee) felsefenin temel sorunudur.

Evren, Tanrı tarafından mı yaratılmıştır, yoksa ezelden beri var mıdır? Filozoflar, bu soruya verdikleri yanıta göre iki karşıt kanata ayrılmışlardır. Bilimsel olmayan açıklamaya göre, evrenin Tanrı tarafından yaratıldığı ve maddenin ruhtan olduğunu kabul edenler İdealizm kanadını oluştururlar. Dünyanın açıklanmasına bilimsel açıklama getirmek isteyenler, materyalizmin çeşitli ekollerini oluştururlar.

İdealizm ve materyalizm, felsefenin temel sorununa verilen iki karşıt ve iki çelişik yanıttır. İdealizm, evrenin bilimsel olmayan, materyalizm ise evrenin bilimsel açıklanmasıdır.

Politzer, burada felsefi idealizmle ahlaki idealizmin birbirine karıştırıldığına vurgu yapmakta ve bu iki kavramın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ahlaki idealizm, bir amaca, bir ideale bağlılıktır. Felsefi idealizm ise, dünyayı ruhla açıklamayı temel alan bir doktrindir. Felsefi idealizmde temel unsur, düşüncedir. İdealizm, maddenin ruh tarafından meydana getirildiğini kabul eder. İdealistlere göre;

1. Maddeyi yaratan ruhtur.

2. Madde, düşüncemizin dışında var olamaz. Madde bizim için bir yanılsamadan başka bir şey değildir.

3. Şeyleri yaratan fikirlerdir.

İdealistlere göre, evren, nesnel bir gerçeklik değil, öznel bir gerçekliktir. İdealistlerin varlığını kabul ettikleri ruh, en yüksek biçimini Tanrıda bulur. Tanrı idealistlere varılan nihaî sonuç ve nihaî yanıttır. İdealistlere göre, Tanrı, saf bir ruhtur ve maddenin yaratıcısıdır.

Materyalizm, bilimle felsefeyi, diyalektik materyalizm halinde yeniden birleştirmek üzere, bilimlerle birlikte gelişmiştir.

Materyalizm ve bilimler birbirine bağlıdır. Materyalistlere göre, varlık ile düşünce arasında bir ilişki vardır. Yine materyalistlere göre, ilk ve belirleyici olan maddedir. Ruh ise, ikincildir ve maddeden sonra gelir. Diğer bir ifadeyle, ruh, maddeye bağımlıdır. Materyalistlere göre, evren, ruh tarafından yaratılmış değildir. Tam aksine, ruh, madde tarafından yaratılmıştır. Engels’in de belirttiği gibi, ruh, maddenin yüksek bir görünümünden başka bir şey değildir. Materyalizme göre, madde, gerçek bir şeydir ve düşüncemizden bağımsızdır.

Özetle, materyalistler felsefenin temel problemi konusunda şunları söylüyorlar:

1. Ruhu yaratan maddedir ve maddesiz ruh hiçbir zaman olamaz

2. Madde, ruhun dışında vardır ve ruha muhtaç değildir.

3. Dünyayı bilip tanıyabiliriz.

Son olarak, materyalistlere göre, evren nesnel bir gerçektir.

Daha sonraları bu iki akımı birleştirmeye yönelik üçüncü bir felsefe ortaya çıkmıştır. O da, agnostisizm (bilinemezcilik)tir. Agnostisizime göre, bizler şeylerin dış görünüşünden başka bir şey bilip öğrenemeyiz. Agnostiklere göre, sonuç bakımından evrenin ruh mu yoksa madde mi olduğu bilinemez. Biz, şeylerin özünü değil de, ancak dış görünüşlerini bilebiliriz. Agnostikler, dış görünüşlerin elbette bilinebileceğini, ama şeylerin gerçekliklerinin asla bilinemeyeceğini öne sürerler.

Agnostisizm’in kurucuları Hume (1711-1776) ve Kant’tır (1724-1804). Gerek Kant, gerekse Hume, idealizmle materyalizmi birleştirmeye çalışmışlardır. Agnostiklere göre, bizler sinemadaymışız gibi yaşamaktayız. Ekranda nesnelerin görüntülerini ve varlıklarını görmekteyiz. Ama bu görüntülerin ardında, yani ekranın ardında ise hiçbir şey yoktur. Örneğin, otobüs nesnel bir gerçekliktir. Ancak agnostikler, otobüsün bizim için nesnel bir gerçeklik olamayacağını, bu otobüs bir fikir midir sadece, yoksa bir gerçeklik midir, bunu bilemeyeceğimizi ileri sürerler. Engels, agnostisizmi utangaç bir materyalizm olarak görmektedir.

Agnostisizm, “kendinde şey” ile “bizim için şey” arasında bir yapar. Bu felsefeye göre, “bizim için şey” inceleme konusu olabilir, ama “kendinde şey” incelenemez; çünkü bizden bağımsız olarak var şeyi bilecek gücümüz yoktur.

Öz olarak, agnostikler, “hiçbir şeyi bilemeyiz; akıl, bize tam tamına güvenebileceğimiz hiçbir şey vermemektedir” demektedirler. Yine agnostikler, dış dünyanın var olup olmadığı üzerinde bir yargıya varmanın imkansızlığına vurgu yapmaktadırlar.

Felsefenin Başlangıç İlkeleri Kitabı Pdf

Felsefenin Başlangıç İlkeleri Kitabı Okuyucu Yorumları

Yorum-1

Kitabın ismine aldanıp 'aa bak felsefeyi şöyle bi baştan gözden geçirelim.. ilkeleri, temelleri, türleri, kavramları nelermiş bi bakalım' diye girişip alırsanız pişmanlıkla ayrılırsınız, şimdiden söyleyeyim. Yok ben materyalizmi anlamak istiyorum diyorsanız, o ayrı. Kitap felsefenin temel sorunlarını söyleyip, bunlara açıklama getiriyor.

Yorum-2

Kitap İşçi Üniversitesinde ki işçiler için veirlen marksizm derslerinin notlarından derlendiği için dili sade, anlaşılır. Hatta bazen fazla basite kaçılmış ama harikulade. Tam bir başlangıç kitabı. Bunun arkasından "Felsefenin temel ilkeleri"ni okuduktan sonra önemli bi eksiği gidermiş olacaksınız. Bu arada kendimi agnostik olarak tanımlayan biri olarak kitapta bana bi hayli eleştiri var bu da hoşuma gitti doğrusu

Yorum-3

Esasen Marksizme başlangıç kitabı olan fakat felsefeye başlangıç adı altında esas içeriğini gizleyen bir kitap. Marksizm hakkında bilgi almak isteyenlere tavsiye edilebilir fakat felsefeye başlayanlara uygun değil çünkü genel bir felsefe bilgisinden ziyade marksist felsefeden özellikle söz ediyor. Yani iddia ettiği gibi salt bir felsefe kitabı değil.

Yorum-4

Georges Politzer'in işçilere verdiği derslerin notlarından yazılmış bir kitap, esas amacı marksist felsefenin ne olduğunu anlaşılır bir dille okuyucuya anlatmak. Bu yüzden herkesin okuyabileceği sadelikte.

Yazar hakkında bir not: Georges Politzer Fransa'nın nazilerce işgali sırasında yakalanır günlerce işkence görür. Karısı bir mektubunda şöyle yazmış; Gestapo subayları çoğu kez, hemen salıverileceğimizi söyleyerek, tüm ailemize mutlu bir yaşam sağlanacağı konusunda güvence vererek bunun karşılığında onun Fransız gençliğini değiştirme çalışmalarına katılmasını istediler....Bir gün çağrıldı ve tutumunu değiştirmeyince bir kaç gün sonra kurşuna dizileceğini söylediler. Kurşuna dizilmeden önce benim hücremde yirmi dakika geçirmesine izin verildi.Bir yücelik vardı halinde. Yüzü hiç bu kadar aydınlık olmamıştı. ışıltılı bir sukunet içindeydi ve her hareketi cellatlarını bile duygulandırıyordu. Fransa ve partisi uğruna ölmekten ne kadar mutluluk duyduğunu söyledi bana...

Yorum-5

Politzer’in Fransa’da İşçi Üniversitesi’nde verdiği felsefe derslerinin notlarından oluşan bu kitap diyalektik materyalizmin ne olduğunu öğrenmek isteyen herkes için ideal bir başlangıç kitabı. İşçiler için hazırlanmış olduğundan çok basit bir dille yazılmış ve her eğitim düzeyinden insanın anlayabileceği seviyede.

Kitabın isminin içeriğini tam olarak doğru yansıttığı söylenemez; belki “diyalektik materyalizmin başlangıç ilkeleri” ismi bu kitaba daha çok yakışırdı, nitekim kitap sadece metafizik metot ve ülkücülük ile diyalektik metot ve maddecilik arasında bir karşılaştırma şeklinde ilerliyor ve tabii ki diyalektik materyalizm propagandası yapıyor.

Erken yaşlarda pek çok felsefe kitabı denememe rağmen bir tek bunu anlamakta başarılı olduğumu hatırlayınca, keşke bu kitabın Marksizm’i anlattığı gibi, diğer filozofların öğretilerini de anlatan benzer kitaplar olsaydı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. O zaman belki, bu kitapta da değinildiği gibi, felsefeyi burjuva tekelinden kurtarmak mümkün olurdu.

Yorum-6

Politzer'in bu eseri tüm dünya felsefesinde çok önemli bir yere sahip olan, kitlelerin felsefeyi ve materyalizmi öğrenmek için başvurdukları en temel kitaptır. Kitap, Politzer'in İşçi Üniversitesi'nde verdiği derslerin notlarının derlenmesidir. Üniversitedeki bir öğrencisinin notları olan yazılar Politzer tarafından da gözden geçirildikten sonra yayınlanmış ve tüm dünyada (özellikle Sovyet coğrafyasında) milyonlarca kişi tarafından okunmuştur. Materyalist felsefeyi öğrenmek isteyen hangi eğitim düzeyinde olursa olsun her insanın çok rahat anlayabileceği kitaptır ve sosyalist hareketin on temel kitabından biri olmuştur. Bilinç düzeyi ne olursa olsun sosyalizme dair bir şeyler öğrenmek isteyen, bigisini pekiştirmek isteyen herkes bu felsefe başyapıtını okumalıdır. Hatta bence bu kitabı edinen bir kişi için bu kitap temel başvuru kaynağı olacak niteliktedir. Tek kelime ile bir başyapıt, bu kadar yalın bir dille bu kadar çok şey öğreten bir eser daha var mıdır bilmiyorum.

Yorum-7

Politzer'in bu kitabı, Felfeseyle yeni yeni tanışan ve Felseyi daha iyi anlamak isteyen kişiler için okunması gereken bir kitap. Politzer'in derslerinde tutulan notların biraraya gelmesi ile oluşturulan bu eserde ilk dikkat çeken, Felsefeyle ilgili olmasına rağmen ağır bir dil kullanılmamış olması, bu da kitabı anlaşılır hale getiren bir etken. Berkeley eleştirisinin hakim olduğu kitap, yayımlandığı yıldan bu güne kadar türünde liderliğini korumaya devam ediyor.

Yorum-8

Her ne kadar adı "Felsefenin Başlangıç İlkeleri" olsa da bu kitap daha çok marksizmin ya da materyalizmin temellerini anlatıyor. Felsefenin çok geniş bir evren olduğu düşünülürse adının hakkını verdiği çok da söylenemez, öte yandan marksizm ya da materyalizm hakkında bilgilenmek adına çok iyi bir başlangıç kitabı sayılabilir. Özellikle sade dili ve basit anlatımıyla bugüne kadar felsefeden çekinmiş olan insanlara daha çekici gelebilir.

Yorum-9

Genel anlamda sorular ve soruların cevaplanması,marksizmle materyalizmin diğer akımlarla karşılaştırılması şeklinde işlenen kitap bakış açınızı değiştirebilecek nitelikte.Kanımca başlangıç için iyi bir kitap.

Yorum-10

Materyalizm, marksist materyalizm(diyalektik), idealizm üzerine çok sade bir dille yazılmış, felseye giriş anlatıları arasında ilk 3'e girebilecek bir kitap. Zamanı vaktine işçilere materyalizmi öğretebilmek adına yazıldığı için, oldukça açık ve akıcı bir dille yazılmış.

Felsefenin Başlangıç İlkeleri Kitabı Pdf indir

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.