'අපි මේ රටේ පුරවැසියෝ නෙමෙයිද?' #GlobalCeylonTeaParty #Celebrate150Years #CeylonTea

''අපිටත් ඒ වගේ ගෙදරට අංකයක් ඕන. අපි කොළඹ එහෙම දැකලා තියනවා ගෙවල්වලට අංක දීලා තියනවා''
''අපි ලංකාවේ පුරවැසියෝ නෙමෙයිද?''
මේ ගෙදරින් අපිට යන්න කියලා තියෙන්නේ, නාය යනවා කියලා, ඒත් අපි කොහේ යන්නද?

Ceylon Tea වලට වසර 150ක් සැපිරිනුත්, එය කෙළඹදී උත්කර්ශවත් ලෙස සැමරුවත් මේ ඡායාරූපවලින් දිස්වන්නේ එහි නියම යථාර්තයයි. අවම වශයෙන් මූළික මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් වත් සපුරා දීමට නොහැකි රටක්, ඒ රටතුළ මහා ධනයක් උපයන සමාගම්, නමුත් තවමත් ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවතය මෙවැනි ලෙස අන්ත දූගී බාවයේ ගිලී තිබේ.

වසර 150 සමරන විට 2017 දී බදුල්ලේ තේවතු යායක කම්කරුවන්ගේ නිවසක හෙවත් ලැයිමක වහලයකි
වසර 150 සමරන විට 2017 දී බදුල්ලේ තේවතු යායක කම්කරුවන්ගේ නිවසක හෙවත් ලැයිමක මුලුතැන්ගේ කොටසක්..
සෑම විටකම බස්රථයක් ගමන් කරන්නේ නැත. වසර 150ක් සැපිරුනත් මේ දරුවන්ගේ පරම්පරාවට, දුෂ්කරතා මැද තවමත් ඔවුන් පාසල් යන්නේ පයිං ය. නැති නම් යන්නේ ම නැ.
අසන්න ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම....
ටොයිලට් එකට තහඩුවක්වත් නෑ....

ඉතින් අපි #CeylonTea 150 සතුටින් සමරමු!!!!

Created By
Sampath Samarakoon
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.