Windenergie Naomi wIjlens

De geschiedenis van windenergie, al duizenden jaren wordt de kracht van de wind gebruikt om schepen mee te laten varen, de Egyptenaren ontdekten hoe ze met zeilen gebruik konden maken van de wind.

Egyptenaren
Schepen van de Egyptenaren

Windmolens werden gebruikt om meel en graan mee te malen, water mee te pompen en het zagen van hout. De eerste windmolen in Europa werd gebouwd in 1183.

Eerste windmolen Europa
Graan en meel

Hoe werkt windenergie? De wind laat de wieken van een windmolen draaien, de wieken zitten vast aan de hoofdas of naaf waarvan de draaiende beweging wordt versneld in een tandwiel kast en de sneldraaiende as drijft op zijn beurt een generator aan die de elektriciteit opwekt.

Tandwiel kast
Hoofdas

Voordelen windenergie, bij het opwekken van windenergie komen geen schadelijke stoffen vrij, windenergie is onuitputtelijk doordat de wind blijft waaien, het is goedkoper dan andere manieren op stroom op te wekken.

Nadelen windenergie, windmolens nemen veel ruimte in beslagen er is veel geluidsoverlast door de bewegingen van de wieken. Er zijn jaarlijks 20.000 vogels die sterven door het vliegen tegen draaiende wieken.

Toekomstige ontwikkelingen windenergie, ik heb geen toekomstige ontwikkelingen kunnen vinden over windenergie, de ene website zei dat er geen toekomst van windenergie zou bestaan en de ander website zei weer precies het tegenovergestelde, voorderest heb ik bij de websites die wel en toekomst voor zich hadden van windenergie begreep ik er weinig van dus kon ik het niet in mijn eigen woorden omschrijven.

Naomi wijlens 2K2

Credits:

Created with images by Falkenpost - "windr├Ąder energy wind power"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.