מפגש פורום עמיתים לראשי מועצות מקומיות כוכב יאיר צור יגאל, 22 במרס 2017

ניהול רשויות בעידן הניו מדיה

08:30-09:00 התכנסות וכיבוד

09:00-09:15

פתיחה; פיני בדש, יו"ר הפורום

מיכל גולדשטיין, משרד הפנים

09:15-09:45

הצגת היישוב: שימי אליאל

ראש המועצה המקומית

כוכב יאיר-צור יגאל

09:45-10:30

מנהיגות בעולם דיגיטלי

מרב חורב מלול

מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

10:30-11:30

כלים דיגיטליים לניהול הרשות המקומית

שי-לי שפיגלמן ראשת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי

11:30-11:45 הפסקת קפה ותקשורת

11:45-12:45

:שלושה מקרי בוחן בקבוצות

ראש הרשות והמדיה החברתית

יגאל להב, ראש המועצה קרני שומרון

דרור אהרון, ראש המועצה גן יבנה

מוטי חי, ראש המועצה אליכין

12:45-14:00

שיח עם התושבים באמצעי הניו מדיה

טיפים וכלים לראש הרשות

נמרוד דוויק, יועץ מדיה ותקשורת

13:45-14:45

ארוחת צהריים ותצפית

14:45-15:45

היבטים משפטיים: 'עשה' ו'אל תעשה' ברשת החברתית

עו"ד רון לוינטל

15:45-16:00 סיום וסיכום

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.