Loading

Våre publikasjoner Barneomsorgen

Barn har alltid vært utsatt for et press om å passe inn og være som flertallet ønsker. Sosiale medier gjør at barn og unge er blitt ekstra sårbare i fasen der selvfølelsen er under utvikling. Med «likes» og kommentarer på bilder og innlegg, har barn nå fått en direkte tilbakemeldings-funksjon på utseende, noe som gjør at tilbakemeldingene kommer lenge før barna er modne for de.

Selvfølelsen utvikles i nære relasjoner, og er avhengig av virkelige møter med mennesker som kan gi øyekontakt. I tillegg er genuine voksne en viktig del av modelleringen. Derfor er familie, nære venner og betydningsfulle voksne, som lærere og pedagoger, de aller viktigste i barnets liv.

Det er viktig at denne funksjonen som rollemodell blir opprettholdt og dyrket i dagens samfunn, selv om barn i dag er mye på nettet og på sosiale medier.

Nærhet, positiv tilbakemelding og anerkjennende kommunikasjon er viktigere enn noen gang, spesielt når det gjelder utviklingen og byggingen av selvfølelsen hos barn.

Mange barn og ungdommer får opplevelser som gjør at de blir redde, krenket eller får de til å føle seg hjelpeløse. Noen vokser på situasjonene og opplever det som har skjedd som inngangsport til nye og sterke sider ved seg selv.

Andre opplever at det skjedde har blitt igjen i kroppen eller i tankene. Det kan være en vedvarende redsel for at det fæle vil kunne gjenta seg, eller en tanke om at man er ødelagt for alltid og at ting aldri vil bli det samme som før.

Det kan gi opplevelser som skyldfølelse, eller tap av tillit til andre mennesker. Mennesker reagerer veldig forskjellig, og det er ingen riktige eller gale måter å reagere på. Med vissheten om at barn og ungdommer også reagerer forskjellig, snakker vi om «potensielt traumatiserende hendelser». Potensielt traumatiserende hendelser kan være: seksuelle overgrep, mishandling, voldsopplevelser, å være vitne til vold mellom foreldre, katastrofer, ulykker, plutselig død av nære familiemedlemmer, og/eller krigs- og flyktningrelaterte opplevelser.

Alle som er sammen med traumatiserte barn og unge — hjemme, på skolen og ellers i samfunnet, kan på viktige måter bidra til barns tilfrisknings- og utviklingsprosesser. Dette kan gjøres ved å gi omsorg som baserer seg på tre grunnpilarer:

 1. Trygghet
 2. Relasjon
 3. Følelsesregulering

Seksuelle overgrep er enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi sitt samtykke. Seksuelle overgrep kan straffes etter straffeloven.

 • Seksuelt krenkende adferd. Dette omfatter å vise frem kroppen sin, kjønnsorgan, eller bilder/pornografi.
 • Seksuell handling. Dette omfatter fysisk kontakt, som å berøre intime kroppsdeler, utenpå eller under klær.
 • Seksuell omgang. Dette omfatter fysisk kontakt og inntrengning i kroppens hulrom med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan

Alle seksuelle handlinger med barn under 16 år anses som seksuelle overgrep. Selv om ungdommer mellom 16 og 18 år er over den seksuelle lavalder, er de like fullt i et tillits- og avhengighetsforhold til voksne rundt seg, og derfor sårbare for utnytting.

Å ta, dele eller oppbevare bilder eller videoer med seksuelt innhold av barn (under 18 år) er straffbart.

Kommer i august og september 2019:

 • Kropp, samtykke og seksualitet — veileder for barn og ungdom
 • Problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn og unge 0-17 år
 • Ulike former for vold og overgrep mot barn
 • Foreldreveilederen (10 - 13 år)
 • Foreldreveilederen (14 - 17 år)

Kontakt:

Created By
Bolek A G Aleksandersson
Appreciate

Credits:

Created with an image by Louis Reed - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.