L'ÀTOM MODELS

MODEL DE DALTON (1766-1844)

El model de Dalton ens diu que els elements estaven formats per partícules extremadament petites. A aquestes partícules Dalton les va anomenar Àtoms, la seva teoria era: "L'àtom es indivisible, i no es pot destruir"

MODEL DE THOMSON

La teoria de Thomson deia: "L'àtom està format per una esfera amb càrrega positiva a l'interior, hi ha els electrons en nombre suficient per neutralitzar la seva càrrega"

MODEL DE RUTHERFORD

La model de Rutherford deia: "La major part de la massa de l'àtom i tota la seva carga positiva estan a la zona central, al voltant es troben els electrons"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.