Loading

Festa dos Maios 11-5-18

Invitouse aos nenos e aos seus pais a colaborar e trouxeron moitas flores e verde para elaborar o maio.

Elaboración

Aproveitamos as flores para o patio do colExio.

E... Fomos á Praza de España !

Como empezou a chover, tivemos que irnos e estivemos no salón de actos cos nosos compañeiros de Lestonnac

Secundaria tamén o celebrou facendo unha tutoría e decorando a clase.

Created By
Compañía de María Ferrol 2018
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.