Loading

Portfolio Allazo consulting, samen in verandering

Hieronder stellen we u graag de verhalen voor waaraan wij, Ilse Rasschaert en Igor Geubbelmans, mee hebben geschreven. Een bonte mix van co-creatieve processen rond verschillende thema's, strategie- en organisatieontwikkeling, met duo begeleiding op maat!

PROJECT #1 : Knetterende cultuur in de Kempen

#1 Strategie ontwikkeling in co-creatie

Een strategisch proces in 6 stappen

Real Time Strategy met LEGO SERIOUS PLAY : met een mix aan stakeholders hebben we gedurende 2 dagen de toekomstvisie van CNEK samen vorm gegeven. Op welke activiteiten inzetten, welke projecten prioritair maken, hoe inspiraties uit de omgeving binnentrekken, welke partnerschappen uitbouwen, wie betrekken in de toekomstige organisatie, hoe onze acties organiseren via samenwerking,...? De bouwstenen van het strategisch proces zijn gelegd dank zij de Lego Serious Play methode die toelaat om via metaforen alle perspectieven rond de tafel in een collectief beeld te gieten!

Affineren MISSIE/VISIE met Planningsgroep

Verdiepen Veldtekening met Planningsgroep

Netwerkmomenten met externe partners en experten

Formuleren van doelstellingen en actiepunten

Benoemen van eenieders rol in de nieuwe organisatie

Project #2 : Comé vzw naar een nieuw beleidsplan!

#2 Een nieuw beleidsplan maken in team

Ons strategisch denkproces op maat van Comé

Vanuit de sterktes van de huidige organisatie, Comé vzw naar een nieuw toekomstbeeld begeleiden: een strategisch en operationeel proces in team!

Appreciative Inquiry interviews: wat heeft ons gemaakt tot wie we nu zijn? En hoe geven we samen een nieuw toekomstbeeld vorm vanuit onze eigenheid en met inspiraties uit het veld?

Stilstaan bij WAAROM we nu echt bestaan, en wat we toevoegen in ons veld van activiteiten

Richtingaanwijzers uitzetten voor de toekomst: met welke projecten verder, voor welke doelgroepen, in partnership met wie, en hoe dat allemaal realiseren

Terugkijken op ons leerproces

Project #3 : Samen levensreddende keuzes maken met 112

#3 Een (on- én offline) burgerparticipatie traject voor een efficiëntere 112

Burgers denken mee na over hoe we allemaal samen meer levens kunnen redden door 112 beter te gebruiken

112 kiest resoluut voor burgerparticipatie, in haar zoektocht naar een efficiëntere dienstverlening. Wij hebben een traject uitgetekend waar 112 operatoren, FOD medewerkers, en burgers met elkaar in gesprek gaan. Een première!

Proces design met het kernteam van de FOD Binnenlandse Zaken.

Over wat gaat het nu eigenlijk? Wat moet dit burgertraject opleveren?

Hoe gaan we die burgers vinden en enthousiasmeren?

Workshop workshop workshop

En nu, wat doen we met al die output?

Project #4 : RISO, samenlevingsopbouw maken we samen!

#4 Een multi-actoren traject waar maatschappelijke meerwaarde centraal staat

Op zoek naar de Identiteit van Riso

Verspreid over een jaar hebben we samen met alle mensen van Riso Vlaams-Brabant vorm gegeven aan een nieuw beleidsplan, stapsgewijs, weloverwogen, afgetoetst, en vooral met zinvolle acties als uitkomst!

PROJECT #5: Regio Brabantse Kouters: via co-creatie naar een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
#5 Een traject rond intergemeentelijke samenwerking via multi-stakeholder overleg

In de regio 'De Brabantse Kouters' gingen 11 gemeenten aan de slag om een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst op te richten.

Missie en visie oefening met politici en ambtenaren uit de verschillende gemeenten. Waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry): waar zijn we al fier over, waar willen we naartoe, wat zijn de belangrijke richtingwijzers onderweg.

Vanuit dialoog ontdekken wat de belangrijkste uitdagingen zijn op vlak van onroerend erfgoed en wat de streekgebonden kenmerken zijn.

Inspiratielab onroerend erfgoed. Samen met alle stakeholders nadenken over de toekomst van het verleden. Wat vinden de stakeholders belangrijk, waar hechten zij waarde aan?

Wat stakeholders waardeerden aan dit Inspiratielab:

Iedereen was zeer betrokken. Je voelde gewoon dat met je insteek rekening zal gehouden worden.
Project #6: Cultuurraad Dessel wordt een 'lopend vuur voor de Desselse Cultuur'.

#6: Een traject om de bestaande Cultuurraad een nieuwe weg te helpen inslaan.

In een eerste fase ontdekte het bestuur van de Desselse cultuurraad de eigen sterktes en uitdagingen door middel van waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry). Op die manier ontstond er gedragenheid rond het te volgen pad om tot verdere stappen in de ontwikkeling van de adviesraad te komen.

In een tweede fase werd via een ruime uitnodiging een oproep gelanceerd om te participeren aan de denkoefening om van de cultuurraad een relevante adviesraad te maken. Gedurende twee sessies gingen de stakeholders aan de slag om vanuit ieders ervaring en achtergrond de kern van de cultuurraad te benoemen. Waarvoor staat de adviesraad in 2025 en wat zijn dan de rollen die de raad opneemt?

Resultaat: een dialoog rond de missie van de cultuurraad en een gedragenheid rond welke richting de raad uit zou moeten gaan. Daarnaast een aantal prioritaire aandachtspunten om aan te werken om dichter bij het vooropgestelde collectieve doel te komen.

Feedback vanuit de opdrachtgever: "Afwisselende methodieken waardoor de opdrachten leuk blijven en de tijd vliegt. De timing werd ook goed gerespecteerd. Positieve houding, duidelijk zin in wat je doet. De voorbereiding met het Dagelijks Bestuur was erg goed, o.a. door de kritische vragen die je aan het denken zetten rond waar je mee bezig bent. Ook nabespreking was grondig. Duidelijke verslagen, ook goed dat je die zelf niet moet maken. In ons specifieke traject was jouw ervaring met cultuur en cultuurraden duidelijk merkbaar en erg zinvol."

Project #7: BALDEMORE: Netwerkevent rond Sociale Economie in de Kempen.

#7: Netwerkevent Sociale Economie in de Kempen: sterk door samenwerking.

De regisseursgroep rond sociale economie in de Kempen leefde met de vraag om de sociale economiebedrijven en hun partners te laten nadenken over wat samenwerking hen kan opleveren en hoe samenwerking hen kan sterker maken.

Vijftig personen uit verschillende betrokken organisaties gingen vanuit een dialoog aan de slag om zo te komen tot een collectief beeld op wat er nodig was voor de sector om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken. Voor de regisseursgroep liggen er uitdagingen klaar om vanuit een opgebouwde betrokkenheid samen met de stakeholders verder aan de slag te gaan.

Project #8: Gemeente Keerbergen: Naar een bruisend team vrije tijd

Doel van het traject met het team vrije tijd van de gemeente Keerbergen. In een eerste fase komen tot een gedragen visie op één dienst en team vrije tijd. (2017). Vervolgens in fase 2: betrokkenheid genereren bij de medewerkers van de gemeentelijke diensten vrije tijd.

In fase 1 maakten het team een denkoefening rond de toekomstige werking van de dienst vrije tijd. Vanuit waarderend onderzoek kwam de dienst tot een gezamenlijke visie op deze samenwerking en een antwoord op de vraag wat elk van de medewerkers kan betekenen voor de andere diensten. Vanuit deze oefening formuleerde de dienst gezamenlijke kernwaarden. Deze oefening gaf tevens de aanzet om te komen tot een geïntegreerd beleid rond vrije tijd.

In fase 2 werden deze kernwaarden vertaald naar ieders werk. Op die manier werd het organisatorische niveau vertaald naar concreet operationeel niveau, vanuit ieders persoonlijke context.

Resultaten: Ontdekken van een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijke visie als het gaat om samenwerking. Concretisering van deze samenwerking in eerstvolgende stappen. Ruime gedragenheid in het team. Nieuwe, positieve perspectieven op samenwerking en uitspreken van engagement.

Project #9: Faciliteren dorpsvergadering Mol-Rauw n.a.v. Kerkenplan - 2015.

In 2015 hoorde de gemeenschap van Mol-Rauw dat het Kerkenplan dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd, voorzag in de uiteindelijke sluiting van de dorpskerk. Dit zorgde voor de nodige emoties en gespreksstof in de lokale gemeenschap. Het idee werd geopperd om de bewoners de kans te geven om op een generatieve manier mee na te denken over de toekomstplannen van 'hun' kerk. Het doel van de begeleiding was dan ook om een manier te vinden om, samen met een kerngroep vanuit het lokale feestcomité, een moment vorm te geven waarin er ruimte was voor enerzijds informatiedeling, en anderzijds het ontdekken en benoemen van de verhalen die de gemeenschap binden aan deze plek.

Informatieronde door de burgemeester.

Vanuit een overleg met de lokale overheid werd de 'Volksvergadering' verder vorm gegeven. Er werd gekozen voor een duidelijk informatief luik, zodat de wilde verhalen die de ronde deden binnen een juist perspectief konden geplaatst worden. De burgemeester nam die taak op zich. De lokale organisatie Heemkunde Rauw gaf een historische duiding bij het gebouw.

Vervolgens werden de 80-tal aanwezigen in groepen gezet om met elkaar in dialoog te gaan. Vanuit het delen van van ervaringen en mooie momenten die de kerk tot een waardevolle plek maken voor elk van de aanwezigen, werd de blik naar de toekomst gebracht. Vanuit deze generatieve dynamiek hebben de aanwezigen een eerste aanzet gecreëerd voor wat een mogelijke nevenbestemming of herbestemming van 'hun kerk' kon betekenen, en ook wat het niet zou mogen worden.

De deelnemers aan het werk.

Resultaat van deze Volksvergadering was een grote betrokkenheid bij de inwoners om mee te werken aan het vervolg verhaal. Tevens kwam een nieuwe dialoog tussen een vertegenwoordiging van de gemeenschap en de lokale overheid op gang. Tot slot werden er duidelijke afspraken gemaakt met de gemeenschap over het verder verloop en het voortdurend informeren en communiceren over de gang van zaken.

Ilse Rasschaert is organisatie ontwikkelaar en begeleidt veranderprojecten als facilitator en adviseur. Op innovatieve manier begeleidt Ilse diverse groepen stakeholders in het definiëren van hun collectieve strategische prioriteiten, om vervolgens concrete acties naar de praktijk te vertalen. Ilse is zelf meer dan 15 jaar actief geweest als leidinggevende en lid van verschillende directiecomités in diverse organisaties, zowel in de non-profit, de publieke sector als in internationale profit bedrijven.

Igor Geubbelmans wordt enthousiast van het begeleiden van groepen en organisaties in hun ontwikkeling. Op een dynamische en onderzoekende manier haalt hij mee het beste naar boven in mensen en systemen. Hij werkt graag met leiders en hun teams om samen de missie te realiseren vanuit een positieve dialoog. Igor heeft ruim 14 jaar gewerkt als afdelingshoofd vrije tijd en als lid van het management in een lokale overheid, en is erg actief op bovenlokaal vlak in de non-profitsector. Daarnaast werkt hij in de profitsector rond leiderschaps- en teamontwikkeling.

Credits:

Created with images by Zlatko Đurić - "A firetruck" • Ryoji Iwata - "cross" • Dawid Liberadzki - "Laptop on a small table"