Zonne energie Gemaakt door: daijlen ten thije 2k2

Wat is zinneenergie?

Zonne energie is energie wat goed is voor de natuur, zonne energie ondstaad door de zon en zonne panelen, daarom ook de naam zonne energie.

Wat zijn de voordelen van zonne energie?

De voordelen van zonne energie zijn: het is milieu vriendelijk, het kost bijna geen geld, en de zon schijnd de helft van de dag.

Hoelang bestaad zonne energie?

Zonne energie bestaad nog niet zo lang het bestaad ongv 10-15 jaar,

Antoine C├ęsar Becquerel is er achter gekomen hoe je licht om kan zetten in energie, dat heeft hij ontdekt in 1839.

Credits:

Created with images by FaceMePLS - "Zonne-energie

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.