Grabili smo listje Tretji grajski pun(k)t - grad Snežnik - 3. 12. 2016

Matija in panda sta otroke in starše povabila na grabljenje listja.
Otroci so z grabljami listje pograbili, ga s pomočjo Janeza Kandareta nabasali v koše in vse skupaj naložili na voz.
Janez je še enkrat razložil ves postopek in opisal delo, ki so ga opravili otroci.
No, in potem je Janez koše z listjem odpeljal z vozom.
Pa ni imel sreče. V trdi temi je imel gumidefekt - konj je izgubil podkev. Janez je "okvaro" zasilno popravil, da je lahko prišel domov.
Created By
Milos Toni
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.