Pagbabad sa Daraitan, Rizal Pebrero 10 - 12, 2017

Ang Daraitan ay isang baranggay sa Tanay, Rizal Kasama sa bulubunduking Sierra Madre

Pumunta kaming Daraitan upang makilala at makisalamuha sa mga Dumagat

Karamihan sa mga kabahayan doon ay mga kubo, kaunti ang mga sementado. Ang mga daan ay sementado, ngunit sa mga kabahayan ay maputik.
Isa si Nanay Bella sa mga iilang may sementadong bahay
Malamig doon dahil mataas ang lugar nila.

Kadalasan, sila mismo ang nangingisda at nag-aani ng kanilang mga kakainin. Hindi sila katulad ng mga taga-lungsod na halos lahat ng mga pagkain ay binibili.

Karamihan ng mga bata ay nag-aaral ng elementarya

Ang kanilang sense of community ay mas matibay kaysa sa nakasanayan sa lungsod, kung saan halous walang pakialamanan at pagbubuklod, maging ang mga taong magkakalapitnlamang ang bahay.

Pumunta kami roon ng hindi sigurado sa kung gaano ka-iba ang uri ng pamumuhay nila sa amin.

Ngunit pagkatapos ng tatlong araw na iyon, umuwi kaming may Nanay Bella,

Nanay Maying,

Nanay Nemia,

Nanay Rosemarie,

Tatay Henry,

at Nanay Pacing

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.