Osmanli Rütbeleri Irmak Yıldız-Selin Ceydeli-Rüya Pakkan-Ülgen Yıldırım

Osmanlı'da Bürokrasi

Divan-ı Hümâyûn Üyeleri

Seyfiye (Yönetim - Askerlik)

- Padişah

- Sadrazam (Vezir-i Azam)

- Vezirler

İlmiye (Adalet - Eğitim - Din)

- Kazasker: Osmanlı’da askeri sınıfa ait şer’î ve hukukî dâvâlara bakan hâkim.

- Şeyhülislam: Dinsel konularda en yüksek bilgi ve yetkiye sahip olan kimse.

Kalemiye (Bürokrasi)

- Defterdar: Devlet hazinesini padişaha vekaleten idare eden memur olarak görülmektedir.

- Nişancı: Pâdişâh adına yazılacak fermanlara, beratlara, nâmelere, hükümdârın imzâsı demek olan tuğrayı çekmekle görevli memur.

- Reisülküttap: Doğrudan doğruya vezîriâzama bağlı yazı işleriyle meşgul kalemlerin ve buradaki kâtiplerin faaliyetine nezâret eden dâire reisi.

Hoca Kimdir?

“Beyaz Kale” kitabında hoca olarak karşımıza çıkan karakter aslında Osmanlı Bürokrasisindeki Divan-ı Hümayûn üyesi olan Şeyhülislam’a benzemektedir. Din konusunda çok bilgilidir ve padişah hocayı sürekli yanına çağırıp bazı konularda tavsiye ve tahminlerini ister. Daha sonraları hocanın Müneccimbaşı olmasının sebebi padişaha astronomiden ve bilimden yararlanarak cevap vermesidir.

Sultan Kimdir?

“Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah” - Türk Dil Kurumu

Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının özellikle Sünnî kısmına ait bir unvandır. Sözcük, Arapça'dan alınmış olup, iktidar sahibi demektir. Tarihte pek çok farklı anlamda, bağımsızlığını ilan eden İslam hükümdarları tarafından kullanılmıştır. Sözcük olarak "güç", "otorite", "yönetici" anlamlarına gelir.

“Padişah, Hakan, Han, Kağan, İmparator, Hükümdar” anlamlarına da gelmektedir.

Bu ünvanı ilk defa Gazne’de hükümdar bulunan Mahmud İbn-il Emir Sebüktekin kullanmıştır. Sultanlık, Gazneliler'den, Selçuklular'a ve onlardan da Osmanlılar'a geçmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda, II. Murat dönemine dek "Sultan" unvanını kullanılmış olup 1421 yılında devletin başına geçen II. Murat'tan itibaren ise Osmanlı hükümdarları "Padişah" unvanını kullanmaya başlamışlardır.

Padişah Kimdir?

“Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan” - Türk Dil Kurumu

Padişah, Farsça bir sözcük olup "şahların en büyüğü" manasına gelmektedir. Hem halifelik hem de sultanlık makamlarını ihtiva etmektedir.

Bey, efendi, muktedir anlamına gelen "pāti" ve hükümdar anlamına gelen "şāh" kelimelerinden oluşmaktadır.

Esasen İslamiyet öncesi İran'da hüküm süren Sasani hükümdarlarının sıfatı iken daha sonraları Osmanlı hükümdarları ve Delhi sultanları tarafından benimsenmiştir. Hindistan'da bazı bölgesel İslam hükümdarları (örneğin Maysor hükümdarı Tipu Sultan) ile Afganistan'daki Dürraniler de "padişah" unvanını kullanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde padişahlar, "Cülus Töreni" adı verilen tören ile tahta geçmekte, Eyüp Sultan Türbesi’nde gerçekleşen Kılıç Kuşanma merasimiyle göreve başlamaktaydılar.

Halife Kimdir?

“Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse” - Türk Dil Kurumu

Hilafet veya halifelik, İslamda “"sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen” anlamına gelen, Hz. Muhammed'in ölümünün ardından oluşturulan yönetim makamıdır.

Bu siyasi ve hukuki yönetim makamının başındaki kişilere "halife-i resullullah" (Allah elçisinin halifesi) denilmiştir. Halife, Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir.

İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim’dir. Mısırın fethinin ve son Abbasi halifesinin ölümünün ardından Osmanlı İmparatorluğu Abbasi hanedanından yeni bir halife çıkmasını engellemiş ve halifeliğin kendisine geçmesini sağlamıştır.

Padişah'ın Görevleri

 • Kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetir.
 • Divana başkanlık eder. (Fatih Dönemi’nde bu görev sadrazamlara bırakılmıştır)
 • Orduyu komuta eder. Başkomutandır.
 • Büyük devlet adamlarını atar.
 • Savaşa ve barışa karar verir.
 • Halkın huzur ve refahını sağlar.

“Beyaz Kale”de Padişah: IV. Mehmed

Beyaz Kale’nin ana kişilerinden biri olan padişahın IV. Mehmed olduğu söylenebilir. IV. Mehmed, 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir.

Kitapta padişahın en çok öne çıkan özelliği hayvanlara düşkün ve meraklı olmasıdır: “Av meraklılarının çoğu gibi, uzun ve yorucu av seferlerinin gecelerinde, Padişah, avlananın kendisi olduğunu düşlediğinde…” Kitapta vurgulanan bu özelliğiyle bağlantılı olarak IV. Mehmed tarihte aynı zamanda Avcı Mehmed olarak da bilinmekte, ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anılmaktadır.

Yine kitapta, padişahın çok küçük yaşlarda, daha bir çocuk iken, tahta çıktığı belirtilmektedir: “İstanbul'a gösterişli bir törenle girdik. Çocuk padişah bizi seyrediyormuş.” Bu bağlamda, IV. Mehmed, babasının tahttan indirilmesinin ardından, 1648 yılında daha henüz 7 yaşındayken tahta çıkmış, tahtın başına geçen en genç padişah olmuştur.

IV. Mehmed’in padişahlığı karışıklık içinde geçti. Bu dönemde devlet yönetimine babaannesi Kösem Sultan kadar annesi Turhan Sultan da karışmaktaydı. Kösem Sultan IV. Mehmed'i tahttan indirmek ve Turhan Sultan'dan kurtulmak istiyordu. Kösem Sultan’la padişahın arasındaki bu gerginliğe, kitapta da değinilmiştir.

İkinci Viyana kuşatması, IV. Mehmed döneminin en önemli olayıdır. Kitapta da yine bu kuşatmaya yer verilmiştir: “Sultan’ın orduları Viyana'ya gitmeden, yenilgilerin öfkesiyle çevresindeki soytarıların, benden [ sonraki müneccim başının boynu vurulmadan, hayvanlara düşkün Padişahımız tahttan indirilmeden çok önce, buraya Gebze'ye kaçtım; bu konağı yaptırıp, sevdiğim kitaplarım, çocuklarım ve bir iki adamımla yerleştim.”

Kitapta değinilen Köprülü Mehmet Paşa, Turhan Sultan tarafından sadrazamlığa getirilmiş, bu dönemde tam yetki almış, İstanbul ve Anadolu'da güvenliği sağlamıştır.

Paşa Kimdir?

Ahmed Muhtar Paşa

Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.

Genelde enderûn gibi üst düzey okullarda okumuş olup, Osmanlı’nın bürokratik kesiminden ve zengin ailelerden gelirler.

Paşalar terfi edip Divan-ı Hümayûn üyelerinden biri haline gelebilir:

 1. Sadrazam
 2. Vezir
 3. Kazasker
 4. Şeyhülislam
 5. Defterdar
 6. Kaptan-ı Derya
 7. Nişancı
 8. Reisülküttap

Tarihteki Bazı Önemli Paşalar

1. Pargalı Damat İbrahim Paşa

 • Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapmış
 • Kanuni’nin kardeşi Hatice’yle evli olduğu için damat lakabını almış
 • Padişahın yetkisini kısıtlamaya çalıştığı için idam edilmiş

2. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

 • Avcı Mehmed’in saltanatı sırasında sadrazamlık yapmış
 • II.Viyana Kuşatması başarısızlıkla sonuçlandığı için idam edilmiş

3. Barbaros Hayrettin Paşa

 • Osmanlı’nın en ünlü Kaptan-ı Deryası ve ilk Kaptan Paşası
 • Haçlı donanmasını başarıyla püskürtmüş

4. Gazi Osman Paşa

 • Osmanlı ordusu askeri
 • II.Abdülhamit tarafından Gazi ünvanına layık görülmüş

5. Mustafa Kemal Paşa

 • Osmanlı’nın en başarılı komutanlarından
 • Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu

Paşalık

Paşalığın Etimolojik Kaynağı

Eski yazıdaki en eski imlalar “Beşe” ve “Başa” şeklindedir. Ahmet Vefik Paşa’ya göre “Beşe” şekli esas kabul edilir ve anlamı da bazı vezirler ve emirlere maruz kalan unvan diye anlatılır. Fakat bu bir tahminden başka bir şey değildir.

Şemseddin Sami de “Kamus-u Türkî” sinde “Başağa” şeklinde anlatmakta, fakat o da hiçbir kaynak gösterememektedir. Yine aynı kaynağa göre bir de Acemcenin “Payişah=Padişahın ayağı” terkibinden türemiş olduğu iddia edilmişse de bu görüş çok zayıftır.

Paşalığın Tarihsel Kaynağı

Klasik anlayışa göre ilk paşa Osman Gazi’nin oğlu ve Orhan Gazi’nin büyük yahut küçük kardeşi olan ilk Osmanlı veziri Alâeddin yahut Ali Paşadır.

Birtakım vakıf kayıtlarına dayanan ve henüz kesin bir mahiyet alamayan yeni incelemelere göre iki tane Alâeddin vardır. Osman oğlu Alâeddin’in unvanı “Bey” dir. Bir de Orhan Gazi’nin veziri olup hanedana mensup olmayan diğer bir Alâeddin Paşa vardır. Bu iki Alâeddin’in birincisi Beylerbeyi, ikincisi vezirdir. İlk “Paşa” ünvanı alan kişi Osman Gazi’nin oğlu olan değil vezir olandır.

Bütün kaynakların anlaştığı nokta ise “Paşa” kavramına tarihte Osman Gazi döneminden önce rastlanmamış olmasıdır.

"Beyaz Kale"de Paşa

- Kitaptaki Paşa, dönemin şartları ve paşaları göz önünde bulundurulduğunda merhametli olarak adlandırılabilir.

 • Kitabı anlatan kişi olan kölenin doktorluk vasfı olduğunu anlayınca onu diğer köleler de dahil olmak üzere bir takım insanları iyileştirmekle görevlendirmiştir.
 • Ayrıca köleye dinini değiştirmezse onun kellesini alacağını söylemiştir ve kölenin dinini değiştirmemesine rağmen son dakikada onu idam etmekten vazgeçmiştir.

- Paşa’nın aynı zamanda hoş görülü, anlayışlı ve yeni görüşlere açık olduğu da söylenebilir.

 • Hoca astronomi alanındaki çalışmalarını Paşa’ya anlattığında Paşa bunu çok hoş karşılar ve Hoca’yı Padişah’ın huzuruna çıkarma kararı alır.

- Buna karşın Paşa’nın insanları kullanmayı sevdiği de kitaptan açıkça anlaşılır.Hoca’nın ve kölenin bütün yeteneklerini kendi menfaati için kullanmıştır.

 • Köleye doktorluk yaptırır, Hoca’yla köleye havai-fişek hazırlatır. Köleye bu yaptırdıkları yetmiyormuş gibi bir de onu azat etmek yerine Hoca’ya satar ve bu şekilde üzerinden para kazanmış olur.

Kitaptaki Paşa Tarihte Var Mı?

Paşalar genel olarak rütbe atlayıp sadrazam ya da Divan-ı Hümayun üyesi haline gelirler. Kitapta Paşanın sürgün edildiğinden bahsedilmiştir. Kitaptaki padişahın 4.Mehmet olduğu göz önünde bulundurulduğunda, o dönemde paşalık yapan ve Malkara’ya sürgün edilen paşalardan birinin kitaptaki olduğu söylenebilir fakat paşanın gerçek olup olmadığını ya da gerçekse araştırma sonucu bulduklarımızdan hangisi olduğunu anlamaya yetecek kadar bilgi kitapta bize sunulmamıştır.

Melek Ahmet Paşa: 5 Ağustos 1650 - 21 Ağustos 1651 tarihleri arasında bir yıl on yedi gün sadrazamlık yapmış

 • Bu paşa sadrazamlık yapmış olduğu için ve kitaptaki paşa padişaha bir sadrazam kadar yakın olmadığı için bunun kitaptaki paşa olma ihtimali düşük.

Boynu Eğri Mehmet Paşa: 26 Nisan 1656 - 15 Eylül 1656 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış.

 • Bu paşa sadrazamlık yapmış olduğu için ve kitaptaki paşa padişaha bir sadrazam kadar yakın olmadığı için bunun kitaptaki paşa olma ihtimali düşük. Fakat sadrazamlık yaptığı tarih aralığı kısa bir süre olduğu için bunun kitaptaki paşa olma olasılığı Melek Ahmet Paşa’ya göre daha yüksek.

Vezir Kimdir?

Vezir, Osmanlı döneminde bakanlık gibi yüksek rütbesi olan, padişahın yardımcısı kimsedir.

Vezirin aynı zamanda paşa rütbesi vardır.

İlk dönemlerde sadece tek vezir vardır. Fatih Sultan Mehmet ile birlikte bu sayı 4 e çıkmıştır.

Divan-ı Hümayun üyeleri olan vezirlere Kubbealtı Vezirleri denir. Bu vezirleri sadrazam ve padişah seçer.

Zamanla; defterdar, nişancı, kaptanpaşa gibi rütbelerin oluşması vezirlerin artışına yol açmıştır.

Tarihteki Bazı Önemli Vezirler

1. Vezir Tonyukuk

 • Bilge Kağan’ın veziridir.

2. Nizamülmülk

 • Büyük Selçuklu İmparatorluğu sırasında vezirlik yapmıştır.

3. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

 • Osmanlı devletine büyük katkıları olmuş önemli bir vezirdir.
 • 22 yıl vezirlik yapmıştır.
 • 1. Murat döneminde vezirlik yapmıştır.
 • Kadılık ve kazaskerlik payelerini almıştır.

4. Mehmet Hacı Paşa

 • Osman Gazi döneminde, Alaaddin paşadan sonra vezirlik yapmıştır.

5. Alaaddin Paşa

 • İkinci Osmanlı Padişahı olan Osman Gazi döneminde vezirlik yapmıştır.
 • İlk Osmanlı veziri olduğu düşünülmektedir.
 • Bazı tarihçilere göre Alaaddin Paşa, Osman Gazi’nin oğludur.

Vezir Kelimesi Nasıl Ortaya Çıkmıştır ve Kimler Vezir Olabilir?

Vezir kelimesi, “yardımcı” manasına gelir. Vezir rütbesi ilk defa Abbasi Devletinde kullanılarak ortaya çıkmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanına kadar sadece dört tane vezir bulunmaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yediye çıktı.

Vezir rütbesine ulaşabilmek için mükemmel hizmet sunma, iktidar ve ehliyet gibi özellikler aranırdı.

Sadrazam (Vezir-i Azam) Kimdir?

“Osmanlı Devleti’nde başbakan, veziriazam, sadır”- TDK

Padişahtan sonra gelen en önemli devlet adamıdır.

Padişahın verdiği yetkilerle devlet işlerini yürütür.

Divan-ı Hümayun’un başkanlığını yapar. (Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren)

Kimler Sadrazam Olabilir?

 • Türkçe bilen
 • Müslüman olan

Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Sadrazamlık yani ilk adıyla Vezir-i Azamlık Osmanlı’daki vezir sayısının artması sonucu kullanılmaya başlamıştır.

Bu sebeple sadrazamlık makamı Osmanlı ilk kurulduğunda (Osman Gazi döneminde) bulunmazken Orhan Gazi döneminde, 1320 yılında oluşmuştur. İlk sadrazam Orhan Gazi’nin kardeşi Alâeddin Paşa’dır.

1656 yılına kadar hep vezir-i azam (büyük vezir) denilmiş, 1656’dan sonra ise sadrazam (önde giden) denilmiştir. Her ne kadar sadrazam sözcüğü kullanılmaya başlanmış olsa da mühürlerde hiçbir zaman kullanılmamıştır.

Tarihteki Bazı Sadrazamlar

En uzun süre: Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa (22 yıl 4 ay)

En kısa süre: Zurnasen Mustafa Paşa (4 saat)

 • Pargalı İbrahim Paşa
 • Damat Rüstem Paşa
 • Sokollu Mehmed Paşa
 • Kemankeş Kara Mustafa Paşa
 • Köprülü Mehmet Paşa

“Beyaz Kale”de Sadrazam

Kitapla eşleştirilen IV. Mehmed döneminde kitapta geçen olaylara bakılarak o dönemki sadrazamın Köprülü Mehmed Paşa olduğu söylenebilir. 1656 yılında padişah on dört yaşındayken Venediklilere karşı alınan yenilgiden sonra padişahın annesi Turhan Sultan bu makama Köprülü Mehmed Paşa’yı getirmiştir. Kitapta da Köprülü Mehmed Paşa’nın Limni Adası’nı Venedikliler’den geri almasından bahsedilmiştir.

“Mutsuzluğunu daha da artıran şey, muvakkithaneye devam eden dostlarından ayrıntılarını öğrendiği Köprülü Mehmet Paşa’nın zaferleriydi. Donanmanın Venediklileri yendiğini,...” (Pamuk, 48).

Kitap ile Köprülü Mehmed Paşa kadar Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da bağdaştırılabilir.

Kitapta Viyana Kuşatması olayından bahsedilmektedir. Tarihte de Viyana Kuşatması’ndan sorumlu olan ve bu olayla özleşdeştirilen sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’dır. Fakat Kitapta onun isminden bahsedilmemektedir.

Kaynakça

"Halife." Turk Dil Kurumu, TDK, tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.590b65b8c07b63.18751700. Accessed 4 May 2017.

"Halifelik Nedir?" Nedir.com, www.nedir.com/halifelik. Accessed 4 May 2017.

"Makam-i Hilafet | Osmanli ve Hilafet." Fatih Ortayli ile Tarih Dersleri, 14 Sept. 2014, foyuk.wordpress.com/tag/osmanli-ve-halifelik/. Accessed 4 May 2017.

"Osmanli Devletinde Padi?ah?n Görevleri." Wiki Sitesi – Mini Bilgi Sitesi, 10 Apr. 2016, www.wikisitesi.com/osmanli-devletinde-padisahin-gorevleri.html. Accessed 4 May 2017.

"Osmanlilarda Merkezi Yönetim." Tarih.tumders.com, 12 Feb. 2014, tarih.tumders.com/osmanlilarda-yonetim.html. Accessed 4 May 2017.

"Padisah." Turk Dil Kurumu, TDK, tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.590b6532b68202.93401322. Accessed 4 May 2017.

"Sultan." Turk Dil Kurumu, TDK, tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58f9ba6fbbb0c3.78116407. Accessed 4 May 2017.

"Beyaz Kale." Idefix, i.idefix.com/cache/600x600-0/originals/0000000550638-1.jpg. Accessed 4 May 2017.

"Boynuyarali Mehmed Pasa." Wikipedia,tr.wikipedia.org/wiki/Boynuyaral%C4%B1_Mehmed_Pa%C5%9Fa. "Enderun." Wikipedia, tr.wikipedia.org/wiki/Ender%C3%BBn. Accessed 4 May 2017.

Malkara Belediyesi. www.malkara.bel.tr/malkara/malkara-tarihi/bilinen-surgunlerin-baslicalari-sunlardir. Accessed 4 May 2017.

"Melek Ahmed Pasa." Wikipedia, tr.wikipedia.org/wiki/Melek_Ahmed_Pa%C5%9Fa. Accessed 4 May 2017.

Mukhtar Pasa. Wikimedia, upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Mukhtar_Pasha.jpg. Accessed 4 May 2017.

"Pasa." Turk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58fc7f9349f6a3.71756872. Accessed 4 May 2017.

Turk Meclisi. www.turkmeclisi.org/?Sayfa=Temel-Bilgiler&Git=Bilgi-Goster&Baslik=ilk-pasa&Bil=263. Accessed 4 May 2017.

"Alâeddin Pa?a." Wikipedia, tr.wikipedia.org/wiki/Alâeddin_Pa?a. Accessed 4 May 2017.

"Çandarl? Kara Halil Hayreddin Pa?a." Wikipedia, tr.wikipedia.org/wiki/Çandarl?_Kara_Halil_Hayreddin_Pa?a. Accessed 4 May 2017.

"Defterdar (Osmanl?)." Türkçebilgi, www.turkcebilgi.com/defterdar_(osmanl?). Accessed 4 May 2017.

"Kubbe Alt? Vezirleri." osmanli-devleri1299, osmanli-devleti1299.tr.gg/osmanli-kubbe-alti-vezirleri.htm. Accessed 4 May 2017.

"Kubbealt? Vezirleri." Wikipedia, tr.wikipedia.org/wiki/Kubbealt?_vezirleri. Accessed 4 May 2017.

"Nizamülmülk." Wikipedia, tr.wikipedia.org/wiki/Tonyukuk. Accessed 4 May 2017.

"Osmanl?da Vezir Yada Sadrazam Nedir?" nedir-nedir.com, 16 Dec. 2013, www.nedir-nedir.com/osmanlida-vezir-ya-da-sadrazam-nedir/. Accessed 4 May 2017.

"Sosyal Bilgiler Sözlü?ü." mekingül.blogspot, mekingul.blogspot.com.tr/p/a-aidiyet-kendini-bir-yeretopluluga.html. Accessed 4 May 2017.

"Tonyukuk." Wikipedia. Wikipedia, tr.wikipedia.org/wiki/Tonyukuk. Accessed 4 May 2017.

"Türk Devletlerinin Ünlü Vezirleri( Tonyukuk, Nizamülmülk ,Sokull."Bilgievim, 4 Aug. 2008, yd.blogcu.com/turk-devletlerinin-unlu-vezirleri-tonyukuk-nizamulmulk-sokull/3308884. Accessed 4 May 2017.

"Vezir Tarihi." diyadinnet.com, www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1013&Bilgi=vezir-tarihi. Accessed 4 May 2017.

Gurur. "4. Mehmet Kimdir? 4. Mehmet Dönemi." Nkfu. Uğur İnternet Hizmetleri, 29 Aug. 2012. Web. 22 Apr. 2017.

"Osmanlı'da Sadrazam (Vezir-i Azam)." Serenti. SERENTİ, 31 Dec. 2016. Web. 21 Apr. 2017.

"Sadrazam." Def. 1. TDK. TDK, n.d. Web. 21 Apr. 2017.

"Sadrazam Kimdir? Osmanlı Devleti’nde Sadrazamın Görevi Neydi?" Bilgi Birikimi. N.p., 4 Nov. 2012. Web. 21 Apr. 2017

"Sadrazam." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 09 Apr. 2017. Web. 21 Apr. 2017.

Osmanl? Kapak Foto?raflar?. Pirebi, www.pirebi.com/wp-content/uploads/Osmanl?-Kapak-Foto?raflar?-Ottoman-Walllpaper-png-5.png. Accessed 4 May 2017.

"Divan-? Hümayun." Wikipedia, tr.wikipedia.org/wiki/Dîvân-?_Hümâyun. Accessed 4 May 2017.

"Kazasker." Türkçebilgi, www.turkcebilgi.com/kazasker. Accessed 4 May 2017.

"?eyhülislam." Türkçebilgi, www.turkcebilgi.com/%C5%9Feyh%C3%BClislam. Accessed 4 May 2017.

"Defterdar." Türkçebilgi, www.turkcebilgi.com/defterdar. Accessed 4 May 2017.

"Ni?anc?." Türkçebilgi, www.turkcebilgi.com/ni%C5%9Fanc%C4%B1. Accessed 4 May 2017.

"Reissülküttap." Türkçebilgi, www.turkcebilgi.com/reis%C3%BClk%C3%BCttap. Accessed 4 May 2017.

Alemdar Mustafa Pa?a. osmanli.site/wp-content/uploads/2017/01/Alemdar-Mustafa-Pa%C5%9Fa-Kimdir-II.-Mahmud-Sadrazam%C4%B1-Devlet-Adam%C4%B1-.Osmanl%C4%B1-Saray%C4%B1-Y%C3%B6netimi-Te%C5%9Fkilat%C4%B1-..jpg. Accessed 4 May 2017.

Created By
Ruya Pakkan
Appreciate

Credits:

Created with images by Bekir Topuz - "Halı Tüccarı"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.