L' Àtom MOdelS

MODEL DE DALTON

Dalton deia que els elements estaban formats per partícules molt petites, que es deien àtoms. Afirmant que tots els àtoms d’ un mateix element son iguals, tenen la mateix mesura, massa y propietats químiques.

Enllaç:http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModDalton.aspx

MODEL DE THOMSON

Thomson va introduir la idea, de que els àtoms es poden dividir en les dites partícules fonamentals.

-Electrons amb càrrega elèctrica negativa.

- Protons amb càrrega elèctrica positiva.

- Neutrons sense càrrega elèctrica i amb una massa molt major que la dels electrons i protons.

Enllaç:http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModThomson.aspx

MODEL DE RUTHERFORD

Va introduir el model planetari, el mes utilitzat avui dia. Considera que l’ àtom es divideix en:

Un nucli central, que conté els neutrons i protons.

Una escorça, formada per electrons, que giren al voltant del nucli en orbites circulars, de forma similar a com els planetes giren al voltant del sol.

Enllaç: http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModRutherford.aspx

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.