การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเที่ยวสังสรรค์ในตอนกลางคืน

ข้อมูลบุคคลที่ต้องการพัฒนา

นางสาว สุทธิดา ลาดนา 570112010035

ความเป็นมาและเหตุผลในการพัฒนา

เนื่องจากเพื่อนเที่ยวกลางคืนทำให้เสียสุขภาพและมาเรียนไม่ทัน จึงอยากพัฒนาเพื่อนให้เพื่อนมีสุขภาพที่ดีได้พักผ่อนให้เพียงพอและมาเรียนให้ทันเวลา

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

เพื่อนชอบเที่ยวกลางคืนบ่อยๆจึงส่งผลให้พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ง่วงในเวลาเรียนและเรียนไม่รู้เรื่อง

เป้าหมายในการพัฒนา

ต้องการให้เพื่อนมีสุขภาพที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมง และมาเรียนให้ทันเวลา

วิธีการพัฒนา

ใช้เทคนิคการฝึกปฎิบัติและสังเกตการโดยให้เพื่อนเที่ยวกลางคืนน้อยลงโดยปกติเที่ยวสัปดาห์ละ3-4ครั้งให้ลดลงมาเหลือสัปดาห์ละ1-2ครั้ง

ผลจากการพัฒนา

เพื่อนตื่นมาเรียนทันเวลและเพื่อนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากมีการพักผ่อนที่เพียงพอ7-8ชั่วโมงทำให้ไม่ง่วงในห้องเรียนและเรียนเข้าใจมากขึ้น

ปัญหาในการพัฒนา

ต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้เพื่อนค่อยๆปรับตัวค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาเพื่อน

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

เพื่อนให้ความร่วมมือ และมองเห็นว่าการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ส่งผลดีต่อสุขภาพและการเรียนที่ดีขึ้น จึงทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเจ้าของProject

นางสาว ปนัดดา ทองประเสริฐ 570112010019

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.