L'ÀTOM MARC MARRUECOS

MODEL ATÒMIC DE DALTON

  • La matèria està constituïda per àtoms.
  • Els àtoms són indivisibles i no es modifiquen en les reaccions químiques.
  • Tots els àtoms d’un mateix element químic són iguals.

MODEL DE THOMPSON

  1. Thomson va proposar un model àtom format per unes partícules amb càrrega negativa.
  2. . Thomson va anomenar aquestes partícules electrons
  3. Va ser un geni d'atoms a la seva època
THOMSON AMB ELS SEUS ELECTRONS

MODEL ATOMIC DE RUTHERFORD

  1. va llançar partícules alfa de càrrega positiva
  2. va observar que la majoria de les partícules travessaven la làmina sense desviar-se.
  3. es desviaven i canviaven de direcció i unes altres, poques, semblaven rebotar
Rutherford i el seu model

webgrafia: xtec,pdf,ratolí de la ciencia

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.