Internet Mobning er et STORT problem. Der er så mange unge mennesker der mobber hinanden over internetet, og der er et problem. mange forældre ved ikke engang at deres barn er et offer for denne slags overfaldelse, mange spørger hvordan man løser dette problem. og ingen ved rigtig hvordan man løser det.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.