Mense Van die valLei

Trudy der Vegter is 'n ma van twee. Sy bly in haar huis in Capolavoro, met sy gesin. Haar twee kinders is Marie en Jannie. Sy het net a nuwe begin om te bild, en sy werk as 'n reel estate onteikkelaar.

Piet

Haar husband, Piet, werk as 'n wiskunde professor in Stellies, en hulle het twee hondjies, Starskie en Hutch. Piet was gebore in die vrystaad en gaan na skoel daar as 'n kind. As hy 18 was hy het na Wits vir univarsity te gaan, en ontmoet trudy daarna. Hulle gaan toe die kaap drie jaar gelede vir Piet se werk.

Sophet Neetling werk as 'n veearts Sy het net na Glasgow tegegaan sodat sy kan werk daar. Sy was gebore in Stellenbostch, en het meers van haar lyf heso bly.

Jose

Jose Diangelo is 34. Hy het n beroete 6 jare gelede gehad, en het verhaal baie goed. Hy kan loop en sy lefte hand skuif. Hy nou woon in Capolavoro met sy gesin. Hy het in Columbia vir meers van sy lyf bly, en hy het daar as 'n managier van 'n medisyn martskappy.

Credits:

Thomas Mense Van die Vallei

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.