Satılık King Charles Yavrusu KiNg Charles yavru

Satılık King Charles yavrusu safkan King Charles yavruları. İlk aşıları yapılmış ve parazit tedavileri tamamlanmıştır.

Türkiye nin her iline y ollama imkanımız vardır.

Mikroçipleri takılı olup pasaportları ile yollanacaktır.

Dilerseniz sizde çiftliğimize gelip alabilirsiniz.

Satılık king Charles yavrusu için bize ulaşın. 05374049644

Satılık King Charles yavrusu almak için bize ulaşınız 05374049644

Credits:

Satılık king charles yavrusu

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.