เขียนความคิด เหมือนตัวคนเดียวในโลก

เหมือนตัวคนเดียวในโลก

@@@@@

ในวันที่เราต้องการกำลังใจอย่างมาก ถึงมากที่สุด

กลับไม่มีเธออยู่ข้างๆ

เธอไม่ให้ความสำคัญ

เธอมองไม่เห็นความทุกข์ในใจฉัน

หรือเพียงแค่เธอรักตัวเธอเองมากกว่าฉัน

---------------

ในวันที่ฉันต้องการเธอที่สุด

เธอกลับอยู่ห่างไกลห่างไกลออกไปทุกที

เมื่อวานฉันยังคิดว่า ยังมีเราสองคน

เดินเคียงข้างไปเป็นเพื่อนของกันและกัน

แต่วันนี้ วันที่ฉันต้องการเธอเป็นที่สุด

ฉันกลับไม่มีใคร

------------

เหมือนตัวคนเดียวในโลก

ท่ามกลางผู้คน

@@@@@

เขียนความคิดนี้

เกิดขึ้นในวันที่ความน้อยเนื้อต่ำใจ

ผุดขึ้นมาท่วมใจ

อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

กำลังใจถดถอย

ความไม่เหมือนกันของเธอและฉัน

ทำให้สายตามองโลกต่างกันคนละมุม

เธออาจไม่เป็นอย่างที่ฉันคิด

ปัญหาของฉัน เธออาจมองว่าไม่ใช่ปัญหา

การมองโลกต่างกัน

ทำให้บางครั้ง

ความเข้าใจของเราสวนทางกัน

แต่...เพราะคำว่ารัก

ทำให้สายใยที่ยังยึดเหนี่ยวเราไว้

ยังไม่ขาดจากกัน

อาจผ่อนไปบ้างในบางวัน

แต่สุดท้าย..เธอกับฉัน..

ยังคงเดินร่วมทางกันไปบนถนนเดียวกัน

@@@@@

Credit ภาพจาก App:Pimp Your Screen, WallpaperHD

Created By
เขียนความคิด
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.