VKL loikkarit Digiluut

VKL16 -ryhmä opiskeli yhtenä joukkona digitaitoja digityöpajassa marraskuun 2016 lähijaksolla, yhden perjantai-illan verran. Toiminta perustui yhteisölliseen jakamiseen, jossa hyödynnettiin opiskelijoiden omaa osaamista jakaen, toisia neuvoen ja ohjaten.

Toiminta oli innovatiivista, rohkeaakin ja ennen kaikkea kokeilevaa. Opiskelijoiden palautteen perusteella digityöpaja oli onnistunut, koettiin oppimista. Menetelmän tarkoituksena oli sekoittaa eri ohjaajien opiskelijoita samoihin ryhmiin, jolloin mahdollistui toisiin tutustuminen ja verkostoituminen. Tehtäväksianto oli todella avoin, ilman annettuja teemoja tai suuntavia ohjeistuksia. Sattumanvarainen ryhmä nosti osaamisensa esille ja päätti mistä he haluavat oppia lisää!

Digityöpajassa ryhmien tuotokset jaettiin kaikille nähtäväksi ja oppitavaksi Padletin avulla.

Kuvakaappaus Padlet -tuotoksista

Ohjauksen arjessa on käytössä muun muassa Moodle, Facebook, Google työkalut, Dropbox, Spark, Canva, Google Sites, Padlet, Kahoot, Biteable, Grid,Sclak, Imove ...

Ohjaajatiimin yhteistyöskentelyn alustana on Google Drive, johon kirjataan toteutuksen yhteissuunnittelu sekä tiimitapaamisten agendat ja muistiinpanot. Tästä tiedostosta löytyy jo usean vuoden takaiset suunnitelmat, toteutukset ja tiimin toiminnan kirjaukset.

Toimittajien iloinen joukko löytyy kansikuvasta! 

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.