Loading

Luar 3 de Xaneiro de 2018

3º-4º EP
5º-6º EP
Moi atentos antes do ensaio

Tras as cámaras...

Collendo forzas cunha rica merenda

Probando, probando...

Últimos consellos de Xosé Ramón Gayoso

Foto para o recordo dunha experiencia inesquecible

Cámaras
Acción

E finalmente, todo o público en pé tras escoitar a nosa "Luz do corazón"

FELIZ NOITE DE REIS

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.