L'Edat Moderna La literatura popular

LA LITERATURA POPULAR

 • Via oral
 • Lligada al naixement de la llengua
 • Valorada en el romanticisme
 • Gran vitalitat durant l'edat moderna
 • Conservadorisme
 • Llenguatge col•loquial y la presència de dialectalismes, arcaismes i castellanismes

Els gèneres literaris

La narrativa

 • Representada llegendes, rondalles i històries meravelloses
 • Es compilen a partir del segle XIX

El teatre

 • Transmissió oral i sense autors
 • Origen religiós
 • Manifestacions amb contingut religiós
 • Apareixen els misteris
 • Narració als misteris de la vida de Jesucrist

La lírica

 • Acompanyada de música
 • Molts subgèneres: Gojos, nadales, corrandes i cançons de panadero
 • Métrica: Quartet de set síl•labes con rima assonant

El romancer

Alguns esdeveniments històrics van colpir i motivar abundants romanços.

Destaquen: Els estudiantes de Tolosa/ La presó de Lleida/ El Comte de Arnau

Els col•loquis

 • Teatre-Periodisme modern
 • Escritos en vers (carácter realista)
 • Col•loqui més antic del serle XVII: "Raonament que féu lo juras de Vinalesa al duc d'Arcos, sent virrei de València l'any 1643"
 • Passet de Toni i Manena

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.