วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พระวิเทศรัตนาภรณ์ จุดธูปเทียนอบรมสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเผยแผ่ ในโครงการถวายความรู้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพลซิลวาเนีย
พระธรรมทูตตั้งใจอบรมอย่างเอาเป็นเอาตาย
ดร.พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรัตน์ วิทยากร ถวายความรู้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่เข้ารับการอบรม ในช่วงภาคเช้า
พระธรรมทูต หลายวัดในอเมริกา เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง
พระอาจารย์ลือชัย ชุตินฺธโร จากวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค เข้ารับการอบรม ปีแรก พร้อมกับพระธรรมทูตอีกหลายรูป ที่เพิ่งมีโอกาสได้เข้ารับการอบรม
การอบรมสื่อการสอนมัลติมีเดีย โครงการเสริมความรู้ ถวายพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ จะจัดให้
Created By
Tongsamut Vorasarn
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.