Tape-A-Call Så laddar du hem inspelningar från desktelefonen

På desktelefonen finns TapeACall installerat och fungerande. Däremot finns ingen mejl på telefonen för att skicka filen. Så här gör du.

Spela in ditt samtal precis som vanligt.

Tryck på pilen under stora knappen så ser du din inspelning överst i fönstret:

Markera inspelningen och tryck sedan på dela-symbolen längst ner till höger.

Välj Google Drive och logga eventuellt in på webben@vlt.se (slottsgatan27).

Döp inspelningen och ladda upp den.

Nu kan du ladda ner den i datorn via Google Drive.

Kör hårt! /Mats

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.