Schrodinger's miniature garden

Schrodinger's minature garden is een simpele puzzel game waar in de speler de kat naar het blik voer moet leiden zonder directe invloed te hebben over hoe de kat rond loopt. De levels bestaan uit paden die niet afgemaakt zijn en dan is het dus de taak van de speler om het af te maken met een bepaald aantal blokken die hij/zij tot zijn beschikking krijgt. Als de kat ergens vast komt te zitten zonder enige weg uit dan is het game over. Ook kan de speler beloont worden met extra punten als de speler het level cleart onder een bepaald aantal stappen.

Simpel en vanzelfsprekend

Na een paar levels word telkens een nieuw soort blok toegevoegd zonder enige uitleg waarvan het alsnog vanzelfsprekend is wat en waar dat blok gebruikt zal moeten worden.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.