Kamp Günlüğü Narlı

Manzara!!

Gemlik'i geçip 10 km kadar ilerledikten sonra zaten sola bakarken asla hız yapamayacağınız manzaralarla karşılaşacaksınız. Oralarda uygun bir yer bulun. Fark etmez. Sabaha aynı denizle uyanacaksınız. Gece geç uyumaya, uyanık kalmaya dikkat edin. Çünkü dönüşte uyuduğunuz süre için pişman olabiliyorsunuz.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.