MONOLIT - SLEDENJE S KOZARCEM ŠAMPANJCA SMO SE O LETA 2016

Zadnji delovni dan v letu 2016 smo se zbrali ob kozarčku penine in si zaželeli lepe praznike in sreč v letu 2017.

Ljubljana, 23.12.2016

Avtor in obdelava: Inge Kondrič

Created By
INGE KONDRIČ
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.